Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 25 september 2006

Zaterdag 30 september 2006
In verband met de raadsvergadering van aanstaande donderdag is er deze avond een fractievergadering. In dit overleg spreken de GroenLinks/PE raadsleden en fractievolgers de raadsagenda door. Het bespreken komt meer eerder neer op het zetten van de puntjes op de “i” dan dat er heel nieuwe standpunten worden ingenomen. Dit komt door wat ik altijd de raadscyclus noem. Ongeveer een maand voor de raadsvergadering krijgen wij al een voorlopige agenda van deze vergadering. Vrijwel alle punten op de agenda worden eerst voorgesproken in de commissies. Er zijn 4 commissies: Ruimtelijke Ontwikkeling, Algemene Zaken en Middelen, Maatschappelijke Zaken en Beheer Fysieke Omgeving. Afhankelijk van het onderwerp worden de agendapunten uit de raad eerst in een van deze commissies besproken. Voorafgaande aan deze commissie vergaderingen bepalen we in de fractievergadering ons standpunt, waarna er tussen de commissievergadering en de raadsvergadering nog een fractievergadering is om het definitieve standpunt te bepalen. Deze avond bepalen we dus ons standpunt en dat zullen we verwoorden aanstaande donderdag in de raad. Overigens kan het voorkomen dat een agendapunt niet meer wordt besproken in de raad omdat de voltallige commissie akkoord is. Zo’n agendapunt komt dan met een sterretje op de agenda met de betekenis “hoeft niet meer te worden besproken want de commissie is voltallig akkoord”. In de raadsvergadering van komende donderdag zullen wij iets gaan zegen over de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), de afvalpas, het ambtsgebed en de toeristenbelasting. Over dit laatste punt sprak Hillard Freriks van het CDA mij in de pauze nog aan met de vraag of wij mee willen doen aan een amendement dat zij willen indienen. Als het amendement een klein beetje wordt aangepast, zullen wij meedoen. Bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering zit een brief van raadslid Stellingwerf over mogelijke belangenverstrengeling van hem. Ook hier gaan we iets over zeggen. Het is de verwachting dat wij niet de enige zullen zijn.

Dinsdag 26 september 2006

Zaterdag 30 september 2006
Deze avond was er een Algemene Leden Vergadering van GroenLinks/PE. Twee keer per jaar wordt deze vergadering gehouden, afwisselend in Ede en in Bennekom. Vanavond zaten we in de Brink te Bennekom. Helaas waren er maar weinig leden. We hebben teruggeblikt en vooruitgekeken. Omdat dit de eerste vergadering na de verkiezingen was is de totstandkoming van de kandidatenlijst nog eens besproken in het licht van het afwijkende stemgedrag van de kiezers. Wat kunnen we daaruit leren en wat moeten we anders doen? Dat is een lastige vraag waar je ook niet 1,2,3 uitkomt. Wel moeten de criteria voor het samenstellen van de lijst nog eens tegen het licht worden gehouden. Wat laten we zwaarder wegen? Een gedegen sollicitatieprocedure met gesprekken over motivatie, inzet en competenties van de kandidaten, of een meer pragmatische aanpak waarbij met een schuinoog naar de kiezersvoorkeuren wordt gekeken. Zeg maar de lange termijn visie van de degelijkheid of de opportunistische korte termijn visie. De korte termijn visie lijkt het beste om veel stemmen binnen te krijgen maar vervolgens heb je wel de lange termijn aanpak nodig om je als partij staande te houden in de politieke arena. Ook heeft Hans Pasveer, fractievolger, gesproken over het werkplan van de fractie. In dit plan staat hoe de fractie de edese bevolking, de instanties en de leden gaat benaderen. Een plan vol ambitie. We hebben ook vooruitgekeken naar de tweede kamer verkiezingen van 22 november aanstaande. Komend weekend is het partijcongres in Zwolle waarbij zowel de kandidatenlijst als het programma worden vastgesteld. Ap Dominicus gaf een toelichting op het programma en besprak een paar amendementen met ons. Daaraan voorafgaand is Ap benoemd als de nieuwe voorzitter van GroenLinks/PE. Hij volgt daarmee Aldert Wester op die de afgelopen 4 jaar de voorzittershamer hanteerde. Ap veel succes in de nieuwe rol en Aldert dank voor jouw inzet. Het was een turbulente tijd en het is jou niet altijd even gemakkelijk gemaakt.

Donderdag 28 september 2006

Zaterdag 30 september 2006
Vandaag is de Commissaris der Koningin van Gelderland in Ede. Het bezoek begon met een lunch bij de burgemeester thuis. Daarna ging het gezelschap via de Parkweg naar de Uitvindersbuurt om te zien en te voelen hoe de renovatie in deze wijk verloopt. Ook stond een ontmoeting met ondernemers en bewoners op het programma. Om 16.00 uur was er een debat in het gemeentehuis met vertegenwoordigers van Woonstede, Welstede en Opella en met bewonerscommissies en de gemeentelijke projectleiders voor de Uitvindersbuurt. Tussen 5 uur en 6 uur volgde een gedachtewisseling met de raad. Vier raadsleden waren uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat. Ieder raadslid nam een onderwerp onder zijn hoede door een korte toelichting te geven en hierover vragen te stellen aan de commissaris. Ik was een van inleiders en mijn onderwerp was Food Valley. Ik heb daarover de volgende vragen gesteld:
1. Op welke wijze denkt het provinciebestuur de uitwerking van het Food Valley concept verder te kunnen ondersteunen? 2. Is het provinciebestuur bereid in voorkomende gevallen bijvoorbeeld bij werkbezoeken in het buitenland, als ambassadeur voor de stichting Food Valley op te treden?
Om 18.00 uur werd het programma afgesloten met een buffet. Deze avond is er ook nog een raadsvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering gaf wethouder van Zuilen nog een korte toelichting op de programmabegroting 2007 – 2010 en de herfstrapportage 2006. Deze stukken worden in de raadsvergadering van november besproken. Wethouder van Zuilen heeft er een goede gewoonte van gemaakt om zijn financiële rapportages niet zomaar te overhandigen aan de raadsleden maar deze ook mondeling toe te lichten. Het was weer een duidelijke uitleg waaruit bleek dat er onder andere voor het buurtwerk en de gymzaal in Bennekom meer geld beschikbaar komt. Ik heb nog een maand om de cijfers goed te bestuderen. Om 19.00 uur begon de raadsvergadering. Eerst kwam de heer de Kraak inspreken om het belang van het handhaven van zijn bloemenzaak in de Uitvindersbuurt voor het voetlicht te brengen. Daarna vroeg Marten Idema van de Christen Unie of de ingekomen brief van de heer Stellingwerf waarin deze zich excuseert voor zoals hij het schrijft “mogelijke belangenverstrengeling” aan de orde kan komen. Natuurlijk wordt voldaan aan dit verzoek. Vervolgens ontspon zich zoals ik het in de raad noemde “een horror scenario”. Nadat de heer Stellingwerf uitvoerig had uitgelegd hoe het allemaal had kunnen gebeuren en de partijen hierop hun reactie hadden gegeven kwam Koos van Boven van Gemeentebelangen in de vergadering met nieuwe informatie: een brief en een email. Uit deze informatie kon je opmaken dat de heer Stellingwerf wel heel gemakkelijk de schuld bij het NIC, de organisatie die de aanbesteding voor de gemeente Ede verzorgd, neerlegt. Klip en klaar was duidelijk dat hij op de hoogte kon zijn van de juiste aanbestedingsdata. Kernpunt is het volgende. De heer Stellingwerf is medewerker van een thuiszorg organisatie en voor deze organisatie verantwoordelijk voor de aanbesteding van de WMO in Ede. Toen hij er achter kwam dat deze organisatie de deadline voor het indienen van een offerte had gemist heeft hij contact gezocht met de verantwoordelijke wethouder en heeft hij ook nog met een delegatie van zijn thuiszorgorganisatie een gesprek gevoerd met het college. Hier raken de belangen van de medewerker Stellingwerf en die van het raadslid Stellingwerf elkaar. Dit is in strijd met de gemeentewet. Uit het door Gemeentebelangen aangedragen materiaal bleek dat er gewoon een interne fout bij de thuiszorg organisatie is gemaakt door de deadline te vergeten. Het excuus dat het NIC een verkeerde datum heeft doorgegeven hield geen stand meer. Het was dus explosief materiaal dat tijdens de vergadering werd aangedragen. Het was duidelijk dat Stellingwerf eerst het college en daarna de raad op het verkeerde been had gezet. Dit is een politieke doodzonde. De heer Stellingwerf trok uiteindelijk zijn conclusie en is opgestapt. Daarna nam de burgemeester een wijs besluit door de vergadering te schorsen. Niet voor 10 minuten zoals deze avond tot drie keer toe gebeurde. Maar tot de volgende ochtend 9 uur. Ik was daar blij mee want ik was zeer geraakt door deze affaire. Ik loop nu een half jaar mee en in die tijd heb ik de heer Stellingwerf leren kennen als een beminnelijk en gedegen politicus. Ik kan dan ook het gebeuren niet goed plaatsen. Aan de ene kant ben je geneigd op grond van je gevoelens de heer Stellingwerf het voordeel van de twijfel te geven maar aan de andere kant liggen er feiten die er niet om liegen. Dat die feiten ook nog staande de vergadering worden aangereikt maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Dit heeft mij best wel verward. Zoals ik het in de raad ook al heb gezegd vond ik het niet prettig om tegen de heer Stellingwerf te moeten zeggen dat ik hem adviseer om zeer ernstig na te denken over zijn positie omdat hij is aangeschoten en de geloofwaardigheid van de raad daarbij heeft betrokken. Ik ben bang dat deze affaire de raad nog lang zal achtervolgen.

Vrijdag 29 september 2006

Zaterdag 30 september 2006
Om 9.00 uur stonden vrijwel alle raadsleden weer paraat voor het vervolg van de raadsvergadering. De schorsing van de gisterenavond werd opgeheven en de agenda werd verder afgehandeld. Iedere partij heeft haar zegje gedaan en de besluiten zijn genomen maar je merkte toch een wat bedompte sfeer. Menig raadslid was aangeslagen. Ik ben nog naar de leden van de Christen unie toe gestapt om ze sterkte te wensen. Aan Marten Idema vroeg ik hoe hij zich voelde op deze “ochtend na de avond er voor”. Hij verwoorde het als volgt: “het voelt alsof mijn beide benen zijn geamputeerd”. Het zegt voldoende.

ArchiefRubrieken