Eric Leltz  RSS feed    

De Quick Scan Lokaal bestuur

Woensdag 28 maart 2007

Vandaag was presentatie van de Quick Scan Lokaal bestuur. Dit is een door de VNG gemaakte enquete om de mate van dualisering te meten. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PE staat dat deze enquete een maal per jaar moet worden uitgevoerd. Daarom heb ik er binnen het Presidium ook op aangedrongen dat we dit instrument gebruiken. En vandaag was het dus tijd voor de resultaten. De enquete is ingevuld door:

  • 38 raadsleden waarbij de griffier bij de raadsleden is geteld,
  • 7 collegeleden waarbij de gemeentesecretaris als collegelid is meegeteld,
  • 17 ambtenaren.

Hierbij deze resultaten in het kort:

1. Over de externe oriëntatie:

Raadsleden vinden in meerderheid (79%) dat hun fractie genoeg initiatieven neemt om burgers en instellingen te betrekken bij gemeentelijk beleid. College en ambtenaren betwijfelen of dat door de raad in voldoende mate gebeurt. De raad zou vaker het initiatief moeten nemen om met nieuwe werkvormen de burger te bereiken.

2. Over de gemeenteraad:

Ongeveer de helft van de raadsleden vindt de raad niet onafhankelijk genoeg ten opzichte van het college. Alle geledingen zijn ontevreden over de kwaliteit van kaderstelling en sturing door de gemeenteraad. De meerderheid van de raadsleden en ambtenaren evenals alle collegeleden zijn ontevreden over de politieke discussie tussen raadsleden onderling.

3. Over Burgemeester en wethouders:

Het college treedt over het algemeen als eenheid naar buiten. De meeste respondenten vinden dat collegeleden altijd aanwezig moeten zijn bij commissie- en raadsvergaderingen. De burgemeester wordt door respondenten verschillend getypeerd met betrekking tot zijn rolopvatting.

4. Ondersteuning:

De meerderheid van de collegeleden is van mening dat de raadsgriffier de raad geen adequate ondersteuning biedt. De respondenten, vooral de raadsleden, zijn tevreden over het functioneren van de rekenkamercommissie.

5. Interne samenwerking:

De respondenten verschillen van mening over de vraag of raad en college zijn gericht op versterking van elkaars positie en functioneren. Gemiddeld genomen zijn college en raad wel op samenwerking gericht. Er is tevredenheid over de invulling van de actieve informatieplicht en de tijdigheid van de informatieverstrekking.

Toen ik bij het gemeentehuis aankwam klonken spaanse klanken. De opening van de beeldententoonstelling van Jitse Bakker was net aan de gang. Ik ben nog even blijven kijken en werd direct aangeklampt door een medewerkster van Welstede. Met haar even gesproken over het allochtonenbeleid. We hebben afgesproken om hier nog eens verder over te praten.

De jaarvergadering van de fietsersbond

Dinsdag 27 maart 2007

De fietsersbond hield haar jaarvergadering. Ik ben er naar toe gegaan. Voor de pauze was er een lezing door de heer Sterken van de gemeente Ede over het gemeentelijke actieprogramma fiets. In een twee uur durend programma kwamen alle knelpunten en toekomstplannen aan de orde. Niet alleen in Ede stad maar ook in het buitengebied. Zo werd duidelijk dat verhoogde fietspaden pas veilig zijn als er voldoende ruimte voor een fiets pad is. Op de weg tussen Bennekom en Wageningen is dit het geval, maar op de Tooropstraat is dit bijvoorbeeld al een stuk minder. Ook bestaan er ver gevorderde plannen voor een doorgaande fietsroute vanaf Kernhem naar de bedrijven in Ede-west. Ook zal Ede dit jaar een van de twee Gelderse steden zijn die meedoen aan de promotie van de fiets. In Ede gaat dit starten onder de naam “Ede fietsstad”.

De verdubbeling van de N224

Maandag 26 maart 2007

Mijn eerste politieke activiteit vandaag was de bijeenkomst van het Presidium, het overleg tussen de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad. We hebben gesproken over de samenstelling van de kandidatencommissie voor het invullen van de rekenkamercommissie. Alle vijf leden van deze commissie treden af dus er is heel wat werk aan de winkel. Gelukkig hebben de voorzitter en de vice voorzitter aangegeven nog een jaar aan te blijven zodat de wisseling van de wacht gelijdelijk kan gaan. Afgesproken is dat er in ieder geval een fractievoorzitter van de oppositiepartijen in de kandidatencommissie komt. De aanwezige Koos van Boven van Gemeentebelangen gaf al aan dat hij geen belangstelling heeft. Ik heb daarom het initiatief genomen om de andere fractievoorzitters, Marcel van Dalen van D66 en Lambert Kisteman van de SGP, te benaderen. Ook hebben we in het Presidium de evaluatie van het dualisme besproken. Volgende week komen we hier extra voor bijeen. Daarna door naar de extra RO vergadering. Het belangrijkste agendapunt is het bestemmingsplan Kernhem. Daar spelen heel veel punten maar de verdubbeling van de N224 krijgt de meeste aandacht. We hebben aangegeven tegen deze verdubbeling te zijn. Ook drie van de 7 insprekers gaven argumenten tegen de verdubbeling. Het zal nog een hele klus zijn om de verdubbeling tegen te houden maar we geven nog niet op. Ik heb toegezegd nog schriftelijke vragen te sturen naar de verantwoordelijke wethouders. Wellicht dat deze vragen nog wat gewicht in de schaal kunnen leggen. Verder heb ik opmerkingen gemaakt over de Ecozone, de warmtecentrale en de zendmast. Het is voor mijn fractie duidelijk dat er niet altijd even goed gecommuniceerd is door de gemeente. Dit kan gebeuren maar de indruk bestaat dat dit moedwillig is gedaan om de bewoners op het verkeerde been te zetten. Of het inderdaad zo is weet ik niet maar de bewoners beleven het wel zo. En dat is natuurlijk wel bepalend voor hoe zij tegen de gemeente aankijken. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Op bezoek in Kernhem

Zaterdag 24 maart 2007

Deze ochtend waren de raadsleden uitgenodigd door een aantal bewoners van Kernhem. Met het oog op de commissie vergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van aanstaande maandag waar het bestemmingsplan Kernhem op de agenda staat vroegen zij extra aandacht voor de verdubbeling van de N224, de daarmee samenhangende verkeersafwikkeling in de wijk en de warmtecentrale. In een partytent werden we ontvangen met koffie en thee. Alle partijen behalve D66 hadden gehoor gegeven aan de oproep. De meeste partijen waren met meer dan een raadslid of volger aanwezig. Goed dat er zoveel belangstelling is want er staat veel te gebeuren in de wijk. Ook goed dat de bewoners pro actief en zeer goed voorbereid voor hun wijk opkomen. GroenLinks/PE is een verklaard tegenstander van de verdubbeling van de N224 en vandaag kon ik nogmaals met eigen ogen aanschouwen dat dit een goed standpunt is. Je moet er toch niet aandenken dat straks tussen Veldhuizen en Kernhem een vierbaans weg loopt. En wat daarvan de gevolgen zijn voor de verkeersafhandeling in de wijk zelf. Deze wijk is destijds opgezet als Ecowijk met een autoluw karakter. De straten zijn daarom ook smal. Maar bij een verdubbeling van de N224 krijgen met name de straten Kleibos en Sterrenbos heel veel verkeer te verwerken. Hier zijn ze helemaal niet op berekend. Nu al zagen we “live in de uitzending” dat de verkeersstromen tot vervelende situaties leiden en er was zelfs sprake van een bijna ongeluk. We zijn ook nog naar de warmtecentrale gelopen. Deze centrale staat vlak bij een lagere school. Zeven jaar geleden is deze centrale daar neergezet als tijdelijk voorziening. Het was de bedoeling dat heel Kernhem zou worden verwarmt met restwarmte van de ENKA fabriek. Maar deze fabriek ging sluiten en dus moest er een andere oplossing worden gezocht voor het verwarmen van de huizen. Kernhem kent namelijk het systeem van de stadsverwarming waarmee vanaf een plek alle huizen worden verwarmt. Op zich een goed en milieuvriendelijk systeem maar dan moet de toevoer van warmte wel gegarandeerd zijn. En dat was met het sluiten van de ENKA fabriek dus niet zo. Vandaar de noodoplossing van een warmtecentrale op gas. Maar een noodoplossing is altijd tijdelijk. En zo ook in dit geval. Na 5 jaar zou de centrale weggaan van de huidige plek dicht bij de school en er zou een andere voorziening komen. Maar nu, 2 jaar na de termijn van 5 jaar, staat de installatie er nog. En dat het de bedoeling was dat de centrale er maar relatief kort staat kun je nog duidelijk zien aan het hekwerk er om heen. Toen wij er waren zagen we kinderen gewoon het hek een stukje open zetten. Zo konden ze een voetbal halen.

In de middag heb ik een begin gemaakt met mijn inbreng voor de vergadering van maandag. Het spreekt voor zich dat ik vol inspiratie zat.

ArchiefRubrieken