Eric Leltz  RSS feed    

Met de neuzen naar elkaar

Zaterdag 26 september 2009

eric leltz

Het onderzoek “eigenheid of eigenzinnigheid” naar radicalisering in de wijk Veldhuizen en aansluitend in het buitengebied heeft voor heel wat commotie gezorgd. Zoals te verwachten was inhoudelijk maar helaas ook rond de communicatie. Dit is het college van B&W aan te rekenen. Ik laat dit hier rusten want ik heb er al aandacht aan besteed in een eerdere blog en er zijn door mijn fractie ook al raadsvragen over gesteld. Nu gaat het gelukkig om de inhoud.

De conclusie uit het rapport dat er problemen liggen op het gebied van het gedrag van groepen jongeren in Ede stad en het buitengebied is niet nieuw en dus herkenbaar. Maar waar bij het bekijken van de Marokkaanse groep oog was voor diversiteit binnen de groep en het stellen van de vraag of wangedrag eigenlijk gelieerd is aan orthodoxe of fundamentalistische religie, is er bij de orthodox protestantse jeugd, die toch ook diversiteit kent, beduidend minder onderscheidend rondgekeken. Het lijken dan ook twee aparte onderzoeken waarvan de resultaten niet zomaar vergeleken kunnen worden. Het vergelijken is ook hachelijk omdat de onderzochte populatie in beide onderzoeken sterk verschilt. Wat overblijft is een beeld van enkele hotspots. Ook worden maar twee groepen onder de loep genomen die dan al snel tegen elkaar worden afgezet. Maar er zijn ook andere groepen te onderscheiden in de gemeente die nu buiten beeld blijven omdat ze geen onderwerp van studie waren. Ook deze groepen hebben niet veel met elkaar te maken of zoals de onderzoekers concluderen “staan met de ruggen tegenover elkaar”. De uitkomst is dan wel helder, de weg die hier toe heeft geleid is dit allerminst. Dat roept nog veel vragen op. Vragen die door de onderzoekers ook niet allemaal worden beantwoord.

De aanbevelingen in het rapport zijn wel discutabel. Om nu maar het “wij/zij denken” te accepteren is niet vruchtbaar. Zeker voor een gemeente waar de groepen elkaar gewoon tegen komen. Bijvoorbeeld op scholen, op sportvelden, in uitgaanscentra en in winkelcentra. Natuurlijk moet er oog zijn voor diversiteit, maar dat is wat anders dan met de rug naar elkaar toe staan. Sta dan liever “met de neuzen naar elkaar” en accepteer binnen die context dat er ook andere visies bestaan. Het terugtrekken in eigen groep draagt ook niet bij in het begrijpen van de ander en is daarmee een bron van secularisering of vervolgens radicalisering. Daarom kan en mag een gemeente zich niet neerleggen bij het “wij/zij denken” en moet zij wel werken aan integratie. Stimuleer en faciliteer dit. De vraag is dan hoe? Er leven ideeën genoeg dat werd me weer duidelijk toen ik onlangs in de stuurgroep “samen voor Ede” over het rapport sprak. Dit moeten we met ons allen samen oppakken waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente en voor de (informele) leiders uit de diverse groeperingen.

“We moeten lief zijn voor elkaar”

Dinsdag 22 september 2009

eric leltz

Jaren terug was er een carnavalshit van het duo Johnny (Kraaykamp) en Rijk (de Gooijer). De Bostella was de titel van het lied met een aanstekelijk refrein waarin de zin “we moeten lief zijn voor elkaar” steeds weer werd herhaald. Ik moest er gisteren aan denken toen vrijwel alle fracties hun zegje moesten doen over de die dag door mijn fractie samen met de fractie van D66 ingediende raadsvragen over de communicatie rond het rapport “eigenwijs of eigengereidheid“. En de fracties waren eensgezind. “Dit kan niet” en “het past niet bij onze bestuursstijl”. Het woord ‘verwildering’ viel zelfs en “Zo zet je een hard werkend iemand niet neer”. Vele boze blikken waren naar mij gericht want van D66 verwachten ze dit wel maar niet van GroenLinks/PE. In de wandelgangen werd mijn fractiegenoot aangesproken met de woorden “dit valt me tegen van Eric”. Het was een ingelast “orenwas” moment waar we even met “pek en veren” werden besmeurd. En toegegeven, de vragen zijn scherp aan de rand. Iedere fractie ventileerde haar obligate mening maar niemand vroeg naar het waarom van deze toonzetting. Want wat dat betreft heb je geen meter krediet. Want als iemand je teleurstelt ga je naar die persoon toe en zeg je op de man af dat je het niet had verwacht en of er misschien een speciale reden voor is. Maar het gaat natuurlijk ook niet om het waarom. Men is niet geïnteresseerd in de ander. Nee, het gaat om het benutten van een podium om je eigen gelijk te ventileren. Zolang je met de andere fracties mee beweegt is het okay maar een kritische noot valt toch wat moeilijk. Dan ageer je al snel tegen de bestuursstijl. Nou, ik heb goed van die bestuursstijl kunnen proeven bij de behandeling van de initiatiefvoorstellen die mijn fractie heeft ingediend. Het paternalistisch neerzetten van de indieners was niet van de lucht. Ook de bejegening van mijn fractie door het college in de raadsvergadering van juli was ver onder de maat. Maar dan hoor ik niemand over een niet passende bestuursstijl.

Waar het om gaat is dat er natuurlijk een geweldige irritatie aan de raadsvragen ten grondslag ligt. Natuurlijk werkt de burgemeester heel hard. Ik verwacht ook niet anders. Maar als dat een criterium is om al of niet kritisch te zijn, dan moeten we inderdaad lief zijn voor elkaar. Maar als je hard werkt betekent dat nog niet dat we dan ook maar alles goed moeten vinden. De communicatie rond het rapport “eigenwijs of eigengereidheid“ is ronduit flut en uit de hand gelopen. En als van essentiële fouten niets wordt geleerd dan mag dat gezegd worden. Een fout maken is geen probleem. Een zelfde fout twee keer maken is een drama. Daarnaast zijn eerdere raadsvragen van mijn fractie ook al keer op keer niet beantwoord of te laat beantwoord door dit college. Maar een excuus of een bericht dat het antwoord later komt zie je niet. Dat heeft met de houding te maken. En ik denk niet dat het onwil is, ik denk dat men de zaakjes gewoon niet goed voor elkaar heeft.

Overigens het is maar wat je leest in de raadsvragen. De fracties lezen dat de burgemeester een OBP (ongeleid bestuurs projectiel) is maar je kunt het evengoed lezen als het college. En dan is het al veel minder op de persoon gericht.

  

Geplaatst in raadsvragen | Er is 1 reactie

Vragen over rapport radicalisering

Zondag 20 september 2009

eric leltz

Samen met de fractie van D66 hebben we vandaag raadsvragen ingediend over de communicatie rond het onderzoeksrapport “Eigenheid of  Eigenzinnigheid”. Op dinsdag 8 september 2009 heeft burgemeester C. van der Knaap, dit rapport aan de media ter hand gesteld. Hiermee heeft hij actief de pers benaderd. Dit heeft geresulteerd in redactionele artikelen in nationale, regionale en plaatselijke dag- en weekbladen. Eerst op woensdag 9 september 2009 om 15.13 uur heeft de gemeenteraad via een e-mailbericht het betreffende rapport ontvangen.

In de afgelopen dagen deelden diverse media mee dat hiervoor excuses aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Op zich waarderen de fracties van D66 en GroenLinks/PE dat. De beide fracties hadden verwacht dat het bovenstaande een leermoment zou zijn. Echter in een redactioneel artikel in het dagblad de Gelderlander van zaterdag 19 september 2009 treedt de burgemeester weer naar buiten. Klaarblijkelijk is er aangaande bovenstaande niets geleerd en lanceert het college zich als een OBP (ongeleid bestuurlijk projectiel). In het artikel staat dat het college dinsdag 22 september 2009 een voorstel zal behandelen hoe u verder gaat na het onlangs verschenen rapport. Echter in de komende weken zal de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen nog twee keer moeten gaan beraadslagen over het rapport. De beide fracties begrijpen uit de mededeling in het dagblad dat u uw voorstel, in vervolg op het rapport, reeds geformuleerd hebt.  

Om die reden hebben we de volgende vragen gesteld. 

 1. Huldigt u de opvatting dat u de nog te formuleren mening van de gemeenteraad volstrekt niet belangrijk vindt en dat u met uw voorstel van dinsdag 22 september aanstaande de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Ede geheel negeert?
 2. Waarom handelt u op deze wijze?
 3. Heeft de voorzitter van uw college, burgemeester C. van der Knaap, in het artikel van 19 september 2009 gesproken namens het college, of op persoonlijke titel of namens de gemeenteraad?
 4. Huldigt u de opvatting dat u in dit kader het eerder informeren van de media en pers belangrijker vindt dan het infomeren van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Ede?
 5. Zo ja, waarom?
 6. Zo nee, waarom heeft u dan toch in deze gekozen voor bovengenoemde handelswijze? 

Volgens het dagbladartikel is door voormalig burgemeester R. Robbertsen een convenant gesloten met de Marokkaanse gemeenschap te Ede. U deelt mee in het betreffende artikel dat de in het convenant gemaakte afspraken niet meer gelden. 

 1. Waarom gelden de afspraken niet meer?
 2. Met wie heeft u afgesproken dat deze afspraken niet meer gelden?
 3. Waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet actief geïnformeerd?

In het dagbladartikel deelt u mee dat de Marokkaanse gemeenschap hun wrevel mogen uitspreken, maar dat daarna  overgaan wordt naar de inhoud.

 1. Bent u van mening dat u kunt bepalen waartoe de Marokkaanse gemeenschap zich dient te beperken in hun uitspraken?
 2. Zo ja, waarom bent u die mening toegedaan?
 3. Bent u mogelijk op de hoogte van de vrijheid van meningsuiting in Nederland?

In het dagbladartikel geeft u informatie over het overleg dat u vorig jaar had met de Marokkaanse gemeenschap.

 1. Waarom bent u blijkbaar van mening dat u over dat overleg publiekelijk uitspraken kan en mag doen? 

Mogelijk zult u in de toekomst met vele verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen in overleg treden.

 1. Bent u van mening dat u de resultaten daarvan in een dag- of weekbladartikel naar buiten kunt brengen?
 2. Zo ja, waarom bent u die mening toegedaan?
 3. Zo nee, kunt u garanderen dat u voortaan voldoende bestuurlijke zorgvuldigheid bewaart en niet meer handelt als een OBP (ongeleid bestuurlijk projectiel)?

      

Subsidie regeling van de raadsagenda gehaald

Vrijdag 18 september 2009

eric leltz

Gisteren in de raadsvergadering zou het vaststellen van de subsidieplafonds 2009 aan de orde komen. Op het laatste moment en in de vergadering is dit agendapunt afgevoerd van de agenda. Terecht maar ook jammer. Terecht, omdat die plafonds al voor 2009 hadden moeten worden vastgesteld. We zijn nu dus gewoon te laat. Jammer, omdat ik dit punt had aangegrepen om de dienstverlening van de gemeente weer aan de kaak te stellen. In de raadsvergadering van juli heeft mijn fractie al aangegeven dat de gemeente meer van buiten naar binnen moet kijken. Dus kijk door de ogen van de inwoners en bedrijven naar jezelf en stem daar de dienstverlening op af. Dan zal wellicht effectiviteit een grotere rol gaan spelen dan efficiency. Het afgevoerde voorstel over de subsidieplafonds is een voorbeeld van hoe het niet moet. Door dit punt pas nu aan de orde te stellen gaan we de spelregels tijdens de wedstrijd aanpassen en laten we zien onze zaakjes niet voor elkaar te hebben. Immers de plafonds hadden dus voor 1 januari 2009 moeten worden vastgesteld. Dit is niet netjes en heel erg slordig. Temeer daar in april brieven zijn verstuurd naar instellingen en verenigingen waar de nog niet vastgestelde subsidieplafonds al in zijn verwerkt. Dit staat op gespannen voet met de geloofwaardigheid van de gemeente en doet de relatie van de gemeente met haar burgers geen goed. Een slechte beurt dus. Verstandiger is het om de Koninklijke weg te bewandelen. De Koninklijke weg is een transparante weg waarbij we nu de plafonds voor 2010 vaststellen. Het eventueel verlies over 2009 omdat de plafonds niet zijn vastgesteld en er dus sprake is van een open eind regeling moeten we dan maar voor lief nemen en verwerken in de jaarrekening 2009. Daarnaast zal om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen de regeldruk minder moeten worden. Kennelijk is het de gemeentelijke organisatie allemaal teveel. Schrap dan dit soort regels. Dat is een zegen voor de gemeente en ook voor de verenigingen en instellingen. Immers zij hebben dan ook minder administratieve lasten. Om dit voor elkaar te krijgen hadden we een motie achter de hand. Die brengen we dus een volgende keer in. 

  

ArchiefRubrieken