Eric Leltz  RSS feed    

Donderdag 29 juni 2006

Donderdag 29 juni 2006
Deze avond was er een raadsvergadering. Of eigenlijk een halve raadsvergadering, want vandaag stond het eerste deel van de agenda op het programma en op donderdag 6 juli volgt het tweede deel. Met name de agendapunten “programmarekening 2005” en “meerjaren visie 2006-2010” werden behandeld. Bij beide punten heb ik de afgelopen maandag besproken notitie uitgesproken. In de reactie van GroenLinks/PE op de meerjarenvisie lag de nadruk op de maatschappelijke dienstverlening zoals het buurtwerk, achterstandsonderwijs, onderhoud fietspaden, de minima, minderheden en asielzoekers. Opvallend was dat er ook bij andere fracties een duidelijke intentie te beluisteren viel om te investeren in een meer sociale samenleving. Dat bleek ook uit de ingediende moties. Komende week gaan we hierover in overleg zodat we op donderdag 6 juli gezamenlijk een besluit kunnen nemen over de richting die Ede uitgaat. Ik ben er van overtuigd dat we er samen met de andere partijen uitkomen zodat de leus op mijn homepage “voor een sociaal en duurzaam Ede” al een aardige invulling krijgt. Wordt vervolgd in dit theater op donderdag 6 juli aanstaande. Eerder deze dag ben ik met GroenLinks/PE lid Leo Langeveld nog bij de redactie van de Gelderlander langsgeweest om ons busplan voor Ede stad uit de doeken te doen. In dit plan gaat het om een ringlijn door Ede, die door twee bussen wordt gereden. Een met de klok mee en een tegen de klok in. Hierdoor ben je in maximaal 25 minuten aan de andere kant van Ede. De ringlijn loopt zo dat het vanaf iedere plek in Ede stad hooguit 10 minuten lopen is naar een bushalte.

Dinsdag 27 juni 2006

Dinsdag 27 juni 2006
Vandaag zat ik tussen 19.00 uur en 20.00 uur in een uitzending van de lokale omroep. Het ging over de komende raadsvergadering en dan in het bijzonder over de financiën. Helaas moest de wethouder op het laatste moment afzeggen zodat ik alleen met Marcel van Dalen van D66 om de tafel zat. Twee vertegenwoordigers van oppositiepartijen dus. Het werd een geanimeerd gesprek waarbij duidelijk de verschillen tussen beide partijen aan het licht kwamen. Niet alleen qua inhoud maar ook qua aanpak om de doelen te bereiken.

Maandag 26 juni 2006

Maandag 26 juni 2006
Vandaag was er een fractievergadering. In de week van een raadsvergadering komt het wat betreft de onderwerpen dan aan op het terugkijken wat in de verschillende raadscommissies is besproken en aan de hand van de raadsagenda vooruitkijken naar de raadsvergadering. Twee belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de programmabegroting en de meerjaren visie 2006-2010. Voor beide onderwerpen heb ik een opzet gemaakt die kan worden uitgesproken tijdens de raadsvergadering. Bij de bespreking van de programmabegroting komt het aan op de controlerende rol van de raad. De programmarekening is, zowel wat de rechtmatigheid als de juistheid betreft, al goedgekeurd door de accountant dus zit het wat de controle betreft wel goed. In de meerjarenvisie staan de prioriteiten voor de komende jaren. Het is dan ook min of meer een detaillering van het in april gesloten convenant. Bij de bespreking van de meerjaren visie komt de kaderstellende rol van de raad aan bod De opzet voor beide stukken heb ik op zondagavond naar de fractieleden gestuurd zodat de opmerkingen en aanvullingen deze avond besproken kunnen worden. Aan de hand van de wijzigingen maak ik een stuk dat donderdag kan worden uitgesproken. Tijdens de pauze van de vergadering heb ik samen met de andere fractievoorzitters op de kamer van de griffier even afgestemd over de in te dienen moties en gekeken waar we elkaar kunnen steunen.

Vrijdag 23 juni 2006

Zaterdag 24 juni 2006
Deze middag heb ik een bezoek gebracht aan de wijk Maandereng. Samen met twee bestuursleden van het wijkplatform ben ik door de wijk gefietst. Dan worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van een bestuur heel concreet zichtbaar en komen de problemen waar een bestuur voor staat ook aan de oppervlakte. Het werd me duidelijk dat de Maandereng een zeer gemêleerde wijk is met ook weer zeer specifieke problemen. Zo zijn er, als vanzelfsprekend moet ik helaas schrijven, de hangjongeren maar ook wijkbewoners die zich weinig aantrekken van hun medebewoners en daardoor de leefbaarheid in een wijk ernstig aantasten en drugsoverlast in de buurt van de scholen "het Streek" en "ROC A12". Deze bewoners laten zich niet zomaar aanspreken door een bestuurslid en daarom moet al snel op officiële instanties worden teruggevallen als de wijkbeheerder, woonstede en zelfs de politie. Onder deze dwang gaat het dan meestal wel weer een tijdje goed maar het heeft soms wel weer tot gevolg dat de “aanmelders’ worden bedreigd. Het bestuur organiseert het dagelijkse reilen en zeilen in de wijk met vooruitgeschoven posten in de straat. Dit zijn medebewoners van de straat die niet alleen zorgen voor een bloemetje als een bewoner in de straat komt wonen maar zij signaleren ook (latente) problemen. Voorbeelden zijn het signaleren dat er bijvoorbeeld rotzooi op de stoep wordt gestort maar ook aangeven dat het onkruid in de openbare ruimte welig tiert en dus nodig weggehaald moet worden. Overigens reageert de gemeente in het algemeen alert op deze signalen uit de wijk. Daarnaast organiseert het bestuur ook allerlei festiviteiten voor jong en oud zoals bijvoorbeeld een muziekavond en een speelmiddag voor kinderen. Voor de nabije toekomst is het voor mij duidelijke dat wijkplatforms een steeds grotere rol gaan spelen. Dan gaat het niet alleen om de verhoging van de leefbaarheid in de wijk maar ook om bijvoorbeeld het signaleren van de benodigde mantelzorg in het kader van de WMO. Het komt dan neer op een goed samenspel tussen gemeente en wijkplatform waarbij de gemeente faciliteert en het platform zorgdraagt voor de uitvoering. Al met al was het weer een leerzame middag voor mij.

ArchiefRubrieken