Eric Leltz  RSS feed    

Ramp of zegen?

Zondag 31 maart 2013

eric leltz

De SGP in de edese gemeenteraad is gehalveerd! Drie van de 6 raadsleden zijn uit onvrede opgestapt en gaan als eigen fractie verder. Ze vonden dat "Bijbels gefundeerde politiek, die altijd is gehanteerd door de SGP, niet meer wordt geaccepteerd sinds de SGP in het college zit". Is dit vertrek nu een ramp of een zegen?

Het is ramp want:

de "uitgetreden" raadsleden blijven samen wel actief binnen de gemeenteraad en het is onduidelijk hoe de SGP achterban reageert. Staan zij achter de oude fractie of achter de nieuwe fractie? En bij welke fractie schuift de wethouder aan tijdens de fractievergaderingen? Welk deel wordt dus vertegenwoordigd in het college? Datzelfde college loopt weer averij op. Eerst was er het vertrek van de wethouder van Gemeentebelangen en de ietwat koddige benoeming van haar opvolgster. Daarna heeft het met het vertrek van een PvdA raadslid en nu dus 3 SGP raadsleden weer minder draagvlak binnen de raad. En weer een fractie er bij maakt besluitvorming in de edese raad, waar al 10 fracties actief zijn, mogelijk nog moeizamer.

Het is een zegen want:

Het is goed dat de SGP langzaam loskomt van haar dogmatisch standpunten en hierop durft te variëren. Omdat op deze manier (persoonlijke) ruimte ontstaat zijn we waarschijnlijk verlost van potsierlijke en schaamte opwekkende taferelen als het weglopen bij stemmingen zoals bij het Akousticum of het instemmen met stemverklaringen waarop de "dag des Heren" wordt aangehaald. De bandbreedte voor besluitvorming is wat ruimer geworden zodat mag worden verwacht dat samenwerken in een college ook wat gemakkelijker kan. Dit sluit ook veel beter aan bij de veranderende samenleving. Wellicht komt hierdoor ook meer egaliteit tussen de buitendorpen en de kern van Ede, zodat de gemeente Ede zich meer als eenheid kan presenteren.

En wat denkt u? Ramp of zegen?

Schikking

Vrijdag 29 maart 2013

geld

Mijn WOB verzoek om te achterhalen welke afspraken zijn gemaakt tussen de directie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Raad van Toezicht (RvT) van woningcorporatie SGBB heeft nog niet veel opgeleverd. Ik heb een "Besluit tot afwijzing" ontvangen onder verwijzing naar art. 10, lid 2 sub g van de WOB. De overwegingen om het WOB verzoek af te wijzen zijn de volgende:

  • Eind 2011 heeft het CFV besloten voormalige leden van de RvT wooncorporatie SGBB aansprakelijk te stellen
  • De RvT betwist iedere aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid is ook niet erkend door het aangaan van een schikking
  • Na overleg zijn het CFV en overige betrokkenen het eens geworden over een regeling ter vaststelling van hetgeen tussen hen rechtens geldt.
  • Als gevolg daarvan is het conflict tussen beide partijen opgelost.
  • Het CFV gaat niet over tot het instellen van een gerechtelijke procedure tot aansprakelijkheid
  • Het CFV stelt vast dat de schikking en het schikkingsbedrag het resultaat zijn van onderhandelingen waarbij beide partijen hebben beoogd dit niet openbaar te maken. Blijkens jurisprudentie (ABRS 30 mei 2012, LIN BW6910, AB2012/218) is dit een gerechtvaardigde grond voor weigering die valt onder art. 10, lid 2 sub g van de WOB (onevenredige benadeling)

Duidelijk is dat de RvT van SGBB een schikkingsbedrag heeft betaald. Nadrukkelijk wordt hierbij geschreven dat de RvT hiermee niet de aansprakelijkheid erkend. Ik neem dit antwoord in nader beraad.

 

ArchiefRubrieken