Eric Leltz  RSS feed    

Moet je dit willen?

Vrijdag 27 mei 2011

Moet je dit willen? Dat dacht ik toen ik laatst in het mooie Edese buitengebied liep en zag wat er terecht is gekomen van de bouw van de stallen voor drie kalvermesterijen met in totaal 4500 kalveren. Vorig jaar heeft de edese raad  hier een positief besluit over genomen. Mijn fractie was tegen de bouw met als argument dat het allemaal te massaal is. Niet alleen uit oogpunt van dierenwelzijn maar ook vanwege de druk op de omgeving. Drie kalvermesterijen naast elkaar vormen samen een klein bedrijventerrein. En zo ziet het er dus ook uit. De stallen overheersen de omgeving. Voor al die dieren moet ook veevoer worden aangeleverd en de dieren moeten ook worden afgevoerd. Daar zijn de wegen dus helemaal niet op berekend. Maar toegegeven, de voorstemmers van toen hebben helemaal gelijk. Dit mag gewoon in een landbouw ontwikkelings gebied (LOG), formeel, juridisch en wettelijk.

In de discussie over de bouw van megastallen fronsen enkelen nog de wenkbrauwen. Over afzonderlijke stallen wordt niet gesproken. Maar vormen drie stallen naast elkaar eigenlijk ook niet een megastal? Het effect op de omgeving is niet veel anders. En als ik nu voor de stallen sta, komt bij mij toch de vraag boven "moet alles wat mag ook worden uitgevoerd?".

Zie ook in Edestad

Het geheel vernieuwde landgoed

Woensdag 25 mei 2011

 

 

Gisteren kreeg de raad een opvallende brief van het college. In zeer wollige taal werd beschreven dat de klacht van de Europese commissie over de aanbesteding van het nieuwe landgoed zou zijn geseponeerd. Hiermee geeft het college een draai aan de werkelijkheid. Dit zit tegen misleiding aan.

Geseponeerd wil zeggen dat de klacht van tafel is. Tot zover klopt het verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat alles door kan gaan en de gemeente achteraf toch nog in het gelijk is gesteld. Daar is bij het Nieuwe Landgoed geen sprake van. De klacht is van de baan, niet omdat de gemeente Ede in het gelijk is gesteld maar omdat de gemeente Ede bakzeil heeft gehaald en alle verplichtingen inzake de bouw van woningen en de bouw van het centrum met commerciële en sociale functies en de sporthal uit het contract heeft verwijderd. Het herziene contract heeft alleen nog maar betrekking op de verkoop van grond! Het contract is dus helemaal uitgekleed en daarom is er geen reden meer voor de Europese Commissie om de procedure door te zetten.

Het persbericht van de Europese Commissie is duidelijk:

Naar aanleiding van het met redenen omkleed advies van de Commissie hebben de Nederlandse autoriteiten besloten de contracten met betrekking tot de bouw van de sporthal en de aanleg van de parkeerplaatsen te annuleren. Ook de verplichtingen inzake de bouw van de woningen en het centrum met commerciële en sociale functies zijn uit het contract verwijderd. Het herziene contract heeft daardoor nu nog alleen betrekking op de verkoop van grond en niet op werken.

En het ministerie van VROM doet er op haar site nog een schepje bovenop en spreekt van een ‘knieval’:

"Deze knieval voor de Europese Commissie laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is dat gemeenten bijzonder zorgvuldig te werk gaan bij de inrichting van hun contracten bij gebiedsontwikkeling."

En zo gaat het verder:

"De combinatie van een realisatieplicht en het publiekrecht overstijgende eisen kan vaak maar beter vermeden worden. De gemeente Ede zal zich hier inmiddels goed van doordrongen zijn, want recentelijk was dit eigenlijk al bevestigd door het Hof Arnhem in de uitspraak van 26 april 2011 over de ontwikkeling van het Edese project 'Nova Gelriae.'"  

Hierdoor is de kans groot dat ook de mooie vooruitzichten van het Nieuwe Landgoed van de baan zijn. Door omstandigheden gedwongen, negeert het college het raadsbesluit uit 2005 over de invulling van het Nieuwe Landgoed. De vraag is nu wat er terecht komt van het Nieuwe Landgoed. Komen alle bezwaren die in 2005 werden aangedragen als niet zou worden ingestemd met het raadsvoorstel nu over ons? 

  • De basis voor de ontwikkeling van het plan voor het Nieuwe Landgoed was het maken van een ruimtelijk en functionele verbinding van de wijken Kernhem en Veldhuizen A. Indien het plan niet doorgaat wordt deze belangrijke kwaliteit niet bereikt.
  • Daarnaast ontstaat er, als ervoor wordt gekozen het plan voor Het Nieuwe Landgoed niet door te laten gaan, een cumulatie van financiële consequenties voor de gemeente.
  • Bij het niet doorgaan van de plannen van het Nieuwe Landgoed zullen er voorzieningen in Kernhem moeten worden gerealiseerd. Dit zal leiden tot een afname van het aantal realiseerbare woningen. En zal ten opzichte van de huidige exploitatie Kernhem een verlies worden geleden.
  • De Lindenhorst zal bij het niet doorgaan van het voorzieningencluster blijven staan en is er dus geen plaats voor herontwikkeld voor woningbouw.
  • De gemeente zal extra kosten moeten maken voor het opwaarderen of vernieuwen van het verouderde buurtcentrum Veldhuizen en mogelijk andere welzijnsvoorzieningen, waaronder voorzieningen voor een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.
  • Zonder de sporthal in het voorzieningencluster zullen voor de scholen in Kernhem drie gymzalen moeten worden gebouwd.
  • Bij het niet doorgaan van het voorzieningencluster vervallen vrijwel alle toegezegde subsidies van de Provincie.   

Tweede leven voor masterscreen

Dinsdag 10 mei 2011

masterscreen

Het masterscreen aan de Parkweg staat al ruim een jaar op zwart. In het verleden heeft mijn fractie samen met Marcel van Dalen, destijds fractievoorzitter van D66, vaak vragen gesteld over de kosten en opbrengsten van het scherm. Ook recent heb ik daar weer vragen over gesteld. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het scherm is uitgedraaid op een fiasco. Dat mag toch niet waar zijn! En dan komt het ondernemende in ons boven water. Er valt dus nog wel iets te doen met het scherm. Om die reden hebben wij het college gevraagd tegen welke prijs en onder welke voorwaarden wij het scherm kunnen kopen. Hierbij de brief die vandaag naar B&W is gestuurd.  

Hierbij een filmimpressie van de omgeving van het masterscreen:

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Ede

Onderwerp: verkoop masterscreen Parkweg te Ede

Ede, 10 mei 2011 

Geacht college, 

Op 29 april 2011 heeft u aan de heer E. Leltz, door middel van een e-mailbericht, meegedeeld dat de jaarlijkse rentekosten met betrekking tot de mogelijke verkoopwaarde van het masterscreen aan de Parkweg te Ede circa € 500,-- bedragen.

Gezien bovenstaande delen wij u mee dat wij geïnteresseerd zijn in de aankoop van het masterscreen. Gaarne ontvangen we van u een aanbod over de verkoopvoorwaarden van het masterscreen waarin ook opgenomen het verkoopbedrag.

Bij voorbaat danken wij u vriendelijk voor uw spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet, 

E. Leltz 

M.W.H. van Dalen 

 

ArchiefRubrieken