Eric Leltz  RSS feed    

Permanent wonen in het Horabos

Zaterdag 31 mei 2008

Vorige maand in de hoorcommissie bestemmingsplannen kwam het plan van het Horabos aan de orde. Naar aanleiding van deze zitting zijn de leden van deze commissie vandaag op bezoek geweest in het bos. Het punt is dat het bestemmingsplan aangeeft dat het Horabos een recreatiegebied is maar in het park staan woningen die permanent worden bewoond. En dat mag niet in een recreatiegebied. Dus als het bestemmingsplan volgende maand zou worden goedgekeurd betekent dit tevens dat er handhavend zal worden opgetreden tegen permanente bewoning. En de woningen die er staan waren oorspronkelijk eenvoudige vakantiewoningen maar de meesten zijn in de loop der tijd verbouwd tot ware villa’s in een schitterende omgeving. Nu spelen de provincie en het rijk ook nog een rol. Zij stellen beiden dat een gemeente vrij is in de keuze waarvoor ze een gebied bestemmen zolang het maar niet ligt in een ecologische verbindingszone of Natura 2000 gebied. Deze clausule geldt niet voor het Horabos en dus is er een lobby gestart om de gemeenteraadsleden te bewegen het gebied niet als recreatiegebied te bestemmen zodat het permanent wonen automatisch wordt gelegaliseerd. De argumenten die de bewoners aandragen vallen me wat tegen. Ze noemen duidelijkheid. Maar dit krijg je ook door het permanent bewonen niet meer te gedogen maar voortaan handhavend op te treden. Ook zeggen ze dat de makelaar bij de koop heeft aangegeven dat de woningen permanent bewoond kunnen worden. Maar ja, met zo’n argument kan de gemeente helemaal niets. Bovendien hebben de kopers met de voor permanente bewoning te lage koopprijs in hun achterhoofd ook al of niet bewust een risico genomen. Een ander argument is dat het bos vlak bij de bebouwde kom is en er veel geluidsoverlast is van de A12 en de spoorlijn. Dat is ook al niet zo’n sterk argument. Dan zijn er volgens de bewoners nog argumenten die de gemeente goed in de oren moeten klinken zoals stijging van de WOZ waarde dus meer inkomsten en de stijging van het aantal beschikbare woningen. Overigens is niet iedereen op het park voor het afschaffen van de bestemming recreatie. Juist degene die de woning echt als tweede recreatieve woning gebruiken zouden dit vervelend vinden omdat dan de WOZ waarde omhoog gaat en zij dus meer belasting moeten betalen. Ik geef de bewoners die permanente bewoning willen legaliseren weinig kans. Wel wil ik me hard maken voor een goede overgangsregeling.

VVD blaft maar bijt niet door wat betreft de Hartogsvariant

Donderdag 29 mei 2008

Er stond weer eens een raadsvergadering op het programma. Eindelijk konden we besluiten over de ontsluiting van Ede-oost. In de vorige raadsvergadering werd de besluitvorming op verzoek van de VVD, en met instemming van alle partijen exclusief SGP en GroenLinks/PE, van de agenda gehaald. De VVD had de tijd benut om met enige tegenzin toch voor de A2 variant te kiezen. Of zoals het werd verwoord: “Meer dan buitengewoon spijtig dat we afscheid moeten nemen van de Hartogsvariant. Wij droegen vele ideeën en redenen aan, maar kregen onvoldoende gehoor bij het college. Onze argumenten blijven overeind en de komende jaren zal leren wie gelijk had, zo gaat dat in het leven'. Oftewel met gepaste tegenzin wordt meegegaan met het college. Maar de goed verstaander begrijpt het volgende: wij zijn voor de Hartogsvariant, tegen de A2 variant maar gaan om de situatie in het college werkbaar te houden naar buiten toe mee met het college. Immers daar maakt de VVD deel van uit. In mijn bijdrage heb ik ook aangegeven dat de verhoudingen in het college ons zorgen baren. En we moeten nog bijna twee jaar. Verder hebben we onder meer gesproken over:

  • de reclameheffing in het centrum,
  • de stedenband met Chrudim en
  • het rapport “Verbind en beheers” van de rekenkamercommissie

Wat betreft de reclameheffing is het jammer dat een omweg van belastingheffing nodig is om freeriders in te tomen. Eigenlijk vind mijn fractie dat je problemen moet aanpakken op het niveau waarop ze spelen. Dus bij de bron. Maak meedoen aan de ondernemersvereniging zo aantrekkelijk dat iedere winkelier graag meedoet en dus het geld er graag voor over heeft. Dan gaat het dus om het tonen van je toegevoegde waarde. Hier ligt nog wel wat werk want als slechts 120 van de circa 300 potentiële leden meedoen, kun je niet echt zeggen dat iedere ondernemer de meerwaarde ziet. Meedoen is ook een kwestie van solidariteit. Juist als een uitgesproken percentage winkeliers niet meedoet, gaan anderen twijfelen. Dan wordt het snel een glijdende schaal. Maar als het niet goedschiks kan dan moet het dus maar kwaadschiks is de gedachte. En als de gemeente zich hiervoor leent dan wil mijn fractie wel dat de inning zo eenvoudig mogelijk is want anders ben je veel te veel administratiekosten kwijt. Dus één tarief en geen differentiatie naar plek in het centrum, grootte van de reclame uiting of omzet. Dat dit nog niet zo eenvoudig is bleek vorige week dinsdag wel bij de ondernemersavond. Een deel van de ondernemers toonden zich van hun slechtste kant, of met alle respect, toonde zich kruidenier en gingen in discussie over wat nu het kerncentrum is en wat de periferie. En de periferie wil natuurlijk minder betalen. Zo lang de discussie zich nog op dat niveau afspeelt kom je niet echt vooruit. Ik denk dan praktisch: stuur die Sinterklaas en die Kerstman ook even naar de periferie, En de dames en heren op de catwalk willen hun modeshow ook echt wel een keer in de periferie geven. En wat de stedenband betreft. Het was een mooie band met Chrudim. Maar nu is het mooi genoeg geweest. Uit de gevoerde enquête maken we op dat er sleet op de relatie zit. Dan is het of extra energie in de relatie stoppen of afscheid nemen. Mijn fractie kiest voor het laatste. Dat is ook niet zo gek want de reden van het aangaan van deze stedenband is allang achterhaald. Die dateren nog van net na de koude oorlog. Laat verenigingen en eventueel bedrijven de banden maar aanhalen als ze dat willen. De gemeente kan zich dan bezinnen op een nieuwe stedenband. Kijk dan waarom je zo’n stedenband zou willen aangaan. Let hierbij ook op je beleid, dus op de keuzes die al gemaakt zijn. Grofweg ziet mijn fractie drie uitgangspunten: Hulp, Historie, Handel. Zo zou een stedenband met een Afrikaanse stad goed passen in de millennium doelen die we nog niet zo lang geleden hebben gesteld (hulp) of een stedenband met een Marokkaanse of Turkse stad weer goed bij de historie. De reis van een wethouder naar China vorig jaar zou weer aanleiding kunnen zijn voor een handelsrelatie. En niet iedere stedenband hoeft even intensief te zijn dus kun je ook meerdere stedenbanden tegelijk onderhouden. Kortom bouw de relatie met Chrudim netjes af en investeer in een nieuwe stedenband. Bij het rapport van de rekenkamercommissie heeft mijn fractie vooral stilgestaan bij de dubbelrollen van ambtenaren, collegeleden en raadsleden. Je komt dan aan de randen van integriteit. En als je aan de rand komt, ga je er ook wel eens overheen. Integriteit is natuurlijk altijd van belang en zeker in een gemeente omdat burgers afhankelijk zijn van diezelfde gemeente. Daarom moeten de bestuurders laten zien dat zij onafhankelijk en zonder aanzien des persoon kunnen opereren. Je moet je permanent bewust zijn van je voorbeeld functie. En daar hoort bij dat je integriteit uitstraalt. En daar passen dus geen dubbelrollen bij. Daar mogen we met zijn allen best wel eens goed over nadenken. Je mag van ons professionaliteit verwachten en dat we dus kunnen reflecteren. Durf in de spiegel te kijken en jezelf de maat te nemen. En durf eerlijk toe te geven als de balans doorslaat. Dit is de boodschap die we de raadsleden hebben meegegeven.

Een symposium over fijnstof

Dinsdag 27 mei 2008

Op deze avond vond het tweede door GroenLinks/PE georganiseerde symposium van deze maand plaats. Na de avond over duurzaam bouwen van 15 mei stond vanavond fijnstof centraal. Dat fijnstof kwalijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid werd feilloos aangegeven door een van de sprekers. Hoewel slecht 20% van de totale hoeveelheid fijnstof uit de industrie of het verkeer komt is dit wel meteen het meest schadelijke deel. Niet alleen de longen worden aangetast maar via de luchtwegen ook de hersenen, het bloed en de milt. Probleem met fijnstof is dat de gevolgen lokaal merkbaar zijn maar de oorzaken vaak decentraal moet worden gezocht. En dan is het gemakkelijk om weg te lopen voor je verantwoordelijkheid. Voeg daarbij dat als je iets niet wilt er argumenten genoeg te verzinnen zijn om het ook niet te doen. Ik heb het al vaak gehoord: “het is een druppel op een gloeiende plaat” of “de meeste vervuiling komt van de provinciale wegen en daar hebben we niets over te zeggen”. Als het lokaal bestuur op dat niveau blijft hangen komen we niet ver. Gelukkig gaan we in Ede al een stuk meer volwassen met elkaar om. Of zoals de wethouder antwoordde op de vraag hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in Ede “het gaat de goede kant op maar we zijn er nog lang niet”. En deze avond heeft mijn fractie een steentje bijgedragen om de beeldvorming rond luchtkwaliteit te verbeteren. En daarvoor past een grote dank aan Christa en Bart. Want zij hebben er alles aan gedaan om van deze avond een succes te maken.

Bij de lokale omroep

Maandag 26 mei 2008

Vanmiddag ben ik met de lokale omroep Ede op stap geweest. Op verschillende locaties in Ede zijn korte interviews gemaakt in het kader van een item over het onlangs door de fracties van de VVD en GroenLinks/PE georganiseerde symposium over duurzaamheid. Dit weer naar aanleiding van de notitie “een stip op de horizon”. Ik vind het altijd een hele uitdaging om zo voor de camera kort, bondig en in “jeugdjournaal taal” uit te leggen waar we precies staan met betrekking tot duurzaamheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat de redactie er iets moois van maakt. Overigens is deze week op diezelfde lokale omroep een item te zien over de stichting “idee in uitvoering”. Ook hier een interview en nu met twee bestuursleden. Deze bestuursleden worden met hun functie aangeduid als respectievelijk ambtelijk secretaris en voorzitter. Maar in het dagelijks leven zijn zij ook raadslid en wethouder. En via de stichting wordt geld gegeven aan de samenleving. Dit vind ik een mooi voorbeeld van de dubbelrollen waar bestuurders in terecht kunnen komen en waar de rekenkamercommissie onlangs nog voor waarschuwde. Mijn fractie heeft de lijn dat we niet in dit soort dubbelrollen terecht moeten komen. Het is ook niet uit te leggen aan de burgers.

Aan het eind van de middag was er een vergadering van de agendacommissie. Hier worden de agenda’s van de raad en de commissies vastgesteld. We waren er snel klaar mee. Ik heb nog wel even aangegeven dat ik toch weer werd geconfronteerd met onverwachte presentaties in de commissies. Op zich zijn presentaties geen probleem maar dan moet dit wel bij de agendacommissie bekend zijn. We kunnen er dan in de tijdstoekenning rekening mee houden. ’s-Avonds zat ik weer in het gemeentehuis. Daar hebben we in de fractievergadering de raadsvergadering van donderdag doorgenomen en voorbereid.

ArchiefRubrieken