Eric Leltz  RSS feed    

Bezuinigen

Zondag 26 augustus 2012

eric leltz

Komende week gaat de gemeenteraad zich in 4 sessies buigen over de bezuinigingen of zoals B&W het eufemistisch noemt, ombuigingen.

Het is echter niet duidelijk wat de status is van de (besloten) sessies. Wel duidelijk is dat er geen politieke discussie wordt gevoerd. De huidige financiële rapportages zijn leidend. Er komen voorstellen van ambtenaren, de raadsleden krijgen een toelichting op de vooraf uitgewerkte plannen en mogen daarna stikkers plakken op de voorstellen. Ook is niet duidelijk hoe het proces verder verloopt. Hoe gaat het college bijvoorbeeld de inbreng van de sessies verwerken in de uiteindelijke begroting?

Er is gekozen voor een sterk instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij de uitgangspunten al vaststaan. Vragen als:

  • Is 6 miljoen extra bezuinigen wel voldoende?
  • Waar is de verdeling 3 miljoen bedrijfsvoering en 3 miljoen beleid op gebaseerd?
  • Wat zijn de gevolgen als er minder huizen worden gebouwd?
  • Wat zijn de gevolgen als de grondprijs omlaag gaat?

worden niet gesteld laat staan beantwoord.

GroenLinks/PE ziet meer in een aanpak om samen met B&W een openbare discussie te voeren over de kerntaken. Dan krijg je een politieke discussie. Maak een scheiding tussen taken die de gemeente verplicht is om uit te voeren en taken waar ze de keuze heeft. Schrap deze laatste taken allemaal en begin vanaf nul af te vragen welke van deze taken je wel gaat doen en welke niet. Ga vervolgens de gekozen taken opnieuw invullen aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • Kijk naar de uitkomsten van Ede2025: Jong, Groen en Verbonden,
  • Betrek de mening van inwoners, bedrijven en verbonden partijen over de uitvoering van de taken,
  • Bekijk welke taken (voor een deel) door anderen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door inwoners, gemeenschappelijk met andere gemeenten en bedrijven Welk (financieel) beslag legt deze taak op de beschikbare middelen.

De door B&W gekozen aanpak kan hooguit een aanzet zijn maar om echt te bezuinigen met draagvlak is meer nodig. Een door GroenLinks/PE voorgestelde breed gevoerde kerntakendiscussie zal nu veel discussie opleveren maar zal later veel discussie voorkomen omdat er vroegtijdig is gewerkt aan draagvlak.

De Stembreker

Zondag 19 augustus 2012

stembreker

De Stembreker van de G500 is natuurlijk een mooie aandachttrekker maar of het nu allemaal wel zo reëel is? Het komt in feite neer op shoppen in verschillende winkels. De mouwen koop ik in winkel A, de knopen in winkel B en de rest van de stof in winkel C. De macht aan de consument. Of in het geval van de Stembreker, aan de kiezer. Een mooi streven, maar daarmee heb ik nog geen overhemd. Dat moet dan nog wel in elkaar worden gezet.

Als ik mijn enige stem verdeel over verschillende partijen is het zeer naïef om te denken dat deze partijen daarna in een regeerakkoord zonder slag of stoot met elkaar gaan samenwerken. Zeker als de kiezer hen daartoe dwingt. Zo'n opgedrongen huwelijk kun je nog zien als een zakenkabinet. Maar het leidt onherroepelijk tot compromissen. En het is dan maar de vraag of de door mij gekochte spulletjes, lees gewenste richting, nog tot zijn recht komen. Dan zit je namelijk weer midden in het systeem dat door de G500 zo wordt verguisd. De teleurstelling ligt dan op de loer en in die zin schept de Stembreker irreële verwachtingen.

Als je echt iets wil veranderen begin je niet aan het einde van het besluitvormingsproces waar de kiezer nog iets te zeggen heeft, maar begin je eerder. Dan maak je de stap van structuurverandering naar cultuurverandering. In plaats dat al de politieke partijen hun eigen assortiment uitventen kunnen ze meer naar elkaar toe groeien. Bijvoorbeeld door zich per thema in een gezamenlijk standpunt uit te spreken. En in het uiterste geval leidt dat tot een fusie. Dan heb je minder winkels lees minder versplintering. Maar het zit in de aard van de mens om zich te onderscheiden binnen kleine marges. En zolang dit zo is, zal dit systeem met vele (splinter) partijen, niet veranderen. Ook dat is democratie.

Burgerlijk ongehoorzaam

Zondag 12 augustus 2012

eric leltz

Onlangs bepaalde de rechter dat niet aan de burgemeester van de toekomstige woonplaats van pedofiel Sytze van der V. hoeft worden doorgegeven dat hij daar komt te wonen. Omdat wel bekend is gemaakt dat deze pedofiel in Gelderland gaat wonen ontstaat ongerustheid.

Hoewel het standpunt van de rechter uit oogpunt van het geven van een nieuwe kans en het voorkomen van onrust te begrijpen is, heeft het ook iets kortzichtigst. Immers vroeg of laat wordt de woonplaats toch bekend. En dan kun je er maar beter vroeg bij zijn. Dan kan de gemeente nog enigszins de regie voeren. Ook kan dan worden gezorgd voor heldere communicatie naar de buurt en zonodig begeleiding. Als de buurt er later achter komt zijn de poppen aan het dansen en ligt een volkstribunaal op de loer. Dan ligt de rol van de gemeentelijke overheid meteen lastig. Immers, dan zal de gemeente moeten opboksen tegen het geschonden vertrouwen omdat informatie over de sociale veiligheid van de inwoners, onder de pet is gehouden. Kom dan als gemeente niet meer aan met de wens om transparant te zijn. Ik heb aan de burgemeester gevraagd of het mogelijk is om te kijken in de gemeentelijke basis administratie (GBA) of de pedofiel zich in Ede heeft gevestigd. De burgemeester noemt dat een duivels dilemma. Aan de ene kant wil hij de uitspraak van de rechter respecteren en dus niets doen. Aan de andere kant wil hij ook instaan voor het gevoel van veiligheid van de inwoners. Maar dan is wel een burgerlijk ongehoorzaam kijkje in de administratie nodig. Het eerste weegt helaas zwaarder voor de burgemeester. Voor mij weegt het gevoel van veiligheid voor de inwoners zwaarder dan de privacy van de pedofiel.

Nu maar wachten op de ambtenaar die de nieuwe inwoner registreert in de administratie. Hij of zij kan natuurlijk geheel toevallig informatie lekken.

 

ArchiefRubrieken