Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 27 februari 2006

Dinsdag 28 februari 2006
Vandaag zat ik een debat over de breedtesport georganiseerd door de belangengemeenschap Edese veldvoetbalverenigingen. Er waren tal van bestuurders op afgekomen. Niet alleen van voetbalverenigingen maar ook van andere verenigingen zoals tafeltennis en schaatsen Aan de hand van een aantal stellingen gingen telkens drie politici in debat met de aanwezigen. Het viel me op dat er wel heel erg veel vanuit de verenigingen werd gedacht. Ik heb aangegeven dat voor GroenLinks/PE de breedtesport wel wat meer omvat. Het beoefenen van sport in verenigingsvorm is geen vanzelfsprekendheid meer. Sport, recreatie en ontspanning vallen steeds meer samen ook in ongeorganiseerd of semi-individueel verband. Dus moeten we ook denken aan speelplekken, trapveldjes, fietspaden. Bij het toewijzen van subsidies vormen dit dus rechtstreekse concurrenten van de verenigingen. Ook moet er meer aandacht zijn voor wijkgericht sporten. Het vergroot de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast dient er ook aandacht te zijn voor speciale groepen als ouderen (groeimarkt), gehandicapten en allochtonen (lagere sportdeelname). De terugval in de belangstelling voor sportverenigingen geeft ook een afnemende bereidheid voor het vervullen van kader- en vrijwilligersfuncties in teamverband. Dit vraagt om een aanpak van mogelijke knelpunten als: • gebrek aan kader, • ledenverloop, • financiën, • accommodatieproblemen, • complexe wet en regelgeving De gemeente speelt hierin al een rol door te faciliteren op het gebied van accommodaties en subsidies maar moet nu een stap verder gaan door daadwerkelijk te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: • Opleidingen en workshops aanbieden, • Steunen via het sportservice bureau • Herinvoeren van een Ede sportpas of WERV pas • Gemeentelijk sportloket. • Vrijwilligers mobiliseren via scholen en bedrijven, vergoedingen. • Zoeken naar meer samenwerking: Sportservice Ede, scholen, maatschappelijke organisaties andere verenigingen. Van de verenigingen vragen we ook wat. Zoek naar efficiency: •Van monofunctionele accommodaties naar multifunctionele accommodaties •Meer clustering met bijvoorbeeld een brede school •Voer gedifferentieerde contributie in: vergoed vrijwilligerswerk door korting op de contributie •Voer eventueel een solidariteitsheffing in. Wat betreft de subsidie doet GroenLinks/PE een pleidooi voor outputfinanciering. Niet langer staat wat je nodig hebt centraal maar veel meer wat je de maatschappij te bieden hebt. Dus niet meer subsidie verstrekken op grond van kwantiteit, zoals bijvoorbeeld het aantal leden, maar steeds meer moet de kwaliteit in termen van de bijdrage aan de samenleving leidend zijn. En ik besef best dat dit moeilijker is om hard te maken. Tot slot de door GroenLinks/PE genoemde doelstellingen voor de sport in Ede:
Steun aan breedtesport en niet aan topsport Breed toegankelijk (brede lagen van de bevolking en betaalbaar) Kwalitatief verantwoord (ISA sportnormen en wettelijke kaders) Een gevarieerd aanbod

Zaterdag 25 februari 2006

Zondag 26 februari 2006
De Edese Turkse vereniging (ETSKV) hield deze avond een verkiezingsbijeenkomst. Aanwezig waren de lijsttrekkers van de VVD, Gemeentebelangen, D66, PvdA, Groenlinks/PE, Edese Jaap, CDA en de Christen Unie. Al deze partijen kregen de gelegenheid om hun plannen voor de Turkse gemeenschap in Ede te ontvouwen. Ik ben ingegaan op de werkloosheid bij de jonge turken en de problemen waar ouderen mee te kampen hebben. Wat betreft de jeugd is het werkloosheidsprobleem niet alleen een combinatie van discriminatie, een niet afgemaakte opleiding en het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal maar heeft ook het afschaffen van regelingen als het “MKB convenant” en “wet samen” er niet veel goed aan gedaan. Overigens werd duidelijk dat de Turkse gemeenschap zich gediscrimineerd voelt maar dat de discriminatie moeilijk is aan te tonen. Wat betreft de ouderenproblematiek heb ik de nadruk gelegd op de groeiende stroom ouderen. Binnen 15 jaar zal het percentage oudere turken stijgen van 7% naar 21%. Hier moet dus rekening mee worden gehouden. Denk dan aan het aanpassen van verpleeghuizen maar ook het toegankelijk maken van allerlei regelingen. Want hier schort het door een cultureel aspect, maar ook door het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal, nog wel eens aan. Groenlinks/PE denkt de Turkse gemeenschap tegemoet te komen door het aanstellen van ouderenconsulent speciaal voor deze gemeenschap, een loket waar zij terecht kunnen met alle vragen en het werken aan stageplaatsen en leerwerkplekken. Aan het eind van de avond zijn we ook nog op de huisvestingsproblemen van de Turkse gemeenschap ingegaan. Per 31 maart moeten zij uit het gebouw waar zij nu zitten maar tot op de dag van vandaag is er nog geen vervangende ruimte. Wel zijn er een paar opties maar er is nog niets concreets.

Maandag 20 februari 2006

Zaterdag 25 februari 2006
In het oude politiebureau organiseerde de Gelderse Milieufederatie een debat. Uitgenodigd in het panel waren de grootste 5 partijen in Ede. Groenlinks/PE, de nummer 6 in Ede, ontbrak dus als echte milieu partij. Ik wil niet zo ver gaan als D66 die het alleen uitnodigen van de eerste 5 een ondemocratische daad vond en daarom na een kwartier ook demonstratief wegliep, maar het is natuurlijk wel een gemiste kans van de milieufederatie. De SGP nam als een van de genodigde al helemaal niet de moeite om te komen. Zodoende bleven de Christen Unie, het CDA, de VVD en de PvdA over. Het debat was niet echt boeiend. Weinig verrassende standpunten en ook weinig verschil van inzicht tussen de debaters. Maar wat wil je eigenlijk anders als je alleen college partijen aan tafel hebt.

Dinsdag 21 februari 2006

Zaterdag 25 februari 2006
Vandaag streek de verkiezingskaravaan neer in Bennekom. De dorpsraad had alle partijen uitgenodigd om in te gaan op de volgende stellingen:
1. De bennekommers willen geen aansluiting op de A12 in Bennekom 2. Er moet geld worden vrijgemaakt voor het fietsveiliger maken van Bennekom 3. Liever een mooie tuin dan een extra huis 4. Het voorzieningenniveau van Bennekom moet gehandhaafd blijven
Iedere stellingen werd ingeleid door de organisatie. Helaas bleek dit nogal wat tijd in beslag te nemen waardoor we in tijdsnood kwamen en er voor de eigenlijke discussie tussen de partijen en met het publiek niet veel tijd overbleef. Ook leek het er veel op dat de dorpsraad de grote publieke opkomst benutte om haar werk nog eens extra onder de aandacht te brengen. Hierbij nog wel de mening van GroenLinks/PE over de stellingen: Stelling 1: De bennekommers willen geen aansluiting op de A12 in Bennekom In Ede oost wordt gebouwd en komen circa 10.000 mensen te wonen. Deze wijk moet dus worden ontsloten. Het is dan goed om alle varianten in kaart te brengen en vervolgens per variant te onderzoeken in een milieu effecten rapportage (MER) wat de gevolgen zijn voor mens en natuur. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de effecten van bijvoorbeeld de invoering van de kilometerheffing, een stijging van de brandstofprijzen en demografische factoren. Ook zou een digitale toets van de wensen onder de bevolking zoals bijvoorbeeld de stemwijzer voor het stemmen kunnen worden ingezet. Daarna kan de raad een weloverwogen besluit nemen. Dan komt ook duidelijkheid over waar deze aansluiting komt te liggen. Een oostelijke rondweg over de heide lijkt ons echter bij voorbaat al niet haalbaar. Overigens bevelen wij van harte aan om in de gehele planvorming meer in te zetten op duurzame stedenbouw. Bijvoorbeeld zoals in Amsterdam waarin het stadsdeel Westerpark een autovrije ekowijk is gerealiseerd met 600 duurzaam gebouwde huur- en koopwoningen, winkels, bedrijfsruimtes en ruimtes voor voorzieningen. Stelling 2: Er moet geld worden vrijgemaakt voor het fietsveiliger maken van Bennekom Groenlinks/PE is altijd een voorstander geweest van het gebruik van de fiets. Dus zijn wij het eens met deze stelling. Meer fietsgebruik maar ook beter openbaar vervoer (sneller, goedkoper, fijnmaziger) kan het autogebruik terugdringen en verlost ons van veel andere problemen. Stelling 3: Liever een mooie tuin dan een extra huis Inbreiding heeft de voorkeur boven uitbreiding. Dit moet wel passen bij de omgeving. Het groene karakter van de dorpen, dus ook dat van Bennekom, moet hierbij behouden blijven. Maar hoe regulier je de aanwas van de bevolking? De schaarse ruimte moet in de eerste plaats worden benut voor starters en senioren woningen. Verder moeten we ook serieus gaan nadenken om de aanwas naar de dorpen toe af te remmen door de toets op de economische afhankelijkheid weer in te voeren. Stelling 4: Het voorzieningenniveau van Bennekom moet gehandhaafd blijven Dit is een gemakkelijk scoren stelling. Wie kan hier nu tegen zijn? Toch moet je ook aangeven wat dan niet kan als je coute que coute alle voorzieningen handhaaft. Dan wordt het verhaal iets genuanceerder. GroenLinks/PE vindt dat een dorp als Bennekom minimaal de voorzieningen als een gymzaal, postkantoor, gemeenteloketten moet hebben. Daar hebben we dan ook altijd voor gestreden. Maar er moet natuurlijk ook een kosten en baten verhaal aan vastzitten. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld sport accommodaties. Denk dan aan tennisbanen, voetbalvelden.

ArchiefRubrieken