Eric Leltz  RSS feed    

De toekomst van woon en zorgcentrum voor ouderen “de Stolpe”

Zondag 11 januari 2009

de stolpe

In september is de raad op bezoek geweest in Harskamp om de mogelijke nieuwbouw locaties van het woon en zorgcentrum voor ouderen “de Stolpe” te bekijken. De verhuizing van dit zorgcentrum is een ingewikkelde zaak omdat er allerlei belangen doorheen lopen. Het zorgcentrum is in handen van Opella en zij wil nieuwbouw realiseren aan de Smachtenburg. Deze locatie heeft echter niet de voorkeur van de cliëntenraad van de Stolpe en de gemeenteraad. Zij zien de Stolpe liever herrijzen op een locatie dichter bij het centrum. Ook uit een enquête onder de inwoners van Harskamp bleek de voorkeur voor deze locatie. Maar ondertussen is het gebouw van de Stolpe al verkocht aan projectontwikkelaar c.q. bouwondernemer Kelderman. Dit bedrijf, zo blijkt al uit een interview in de Gelderlander van 13 oktober 2006, heeft ook al afspraken met Opella om het nieuwe onderkomen te gaan bouwen. Dan is er ook nog projectontwikkelaar Bolte die de grond in handen heeft van de door de raad gewenste locatie. Maar deze locatie heeft dus niet de voorkeur van Opella. En dan zijn dus alle ingrediënten voor een lang en slepend project aanwezig. Vandaar dat de raad met een motie heeft afgedwongen dat de wethouder regie in deze zaak neemt en partijen bij elkaar probeert te brengen. Dit is geen gemakkelijke klus en ik benijd de wethouder dan ook niet.

Eind vorig jaar kregen de raadsleden vele mailtjes toegezonden en uit een snelle blik bleek dat er veel onduidelijkheid heerst en verwijten over en weer gaan. Inderdaad net als in een soap.

Omdat ik geen zin had in het welles/nietes spelletje over en weer van Opella en Bolte heb ik de wethouder hierover vragen gesteld. Immers hij is degene die de motie moet uitvoeren en dus van de hoed en de rand moet weten. Hij is voor mijn fractie ook een baken in de duisternis c.q. verwarring die de beide partijen oproepen. De wethouder antwoordde mij als volgt:

 

Bolte is gevraagd om aan te geven of hij bereid is de grond aan Opella te verkopen voor de realisering van een zorgcentrum, en wel vóór 19 december 2008. Bolte wil evenwel meer bouwen dan enkel een zorgcentrum t.b.v. Opella, maar ook woningen voor de vrije verkoop.

Ik heb hem meerdere malen uitgelegd dat de motie van de raad geen nieuwe woonwijk betrof maar enkel een zorgcentrum. Bolte probeert nu alsnog de vrijstaande woningen op die plek gerealiseerd te krijgen en overlegt niet meer met Opella over een zorgcentrum.

Wat ik al vreesde wordt bewaarheid. Bolte wil woningen bouwen en zal kost wat kost proberen dit te realiseren.

Het college wenst echter vast te houden aan de raadsbrede motie. Een zorgcentrum en géén nieuwe woonwijk.

 

Duidelijke taal. Inmiddels zijn er door de fractie van de Christen Unie ook raadsvragen gesteld. We zullen deze soap blijven volgen want het is niet goed dat de bewoners in onzekerheid zitten over hun toekomstige woonplek.

 

Een nieuw woonzorg centrum in Harskamp

Woensdag 24 september 2008

Iets voor het zomerreces zijn de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling uitgenodigd door de dorpsvereniging “Harskamps belang” om ter plekke te kijken naar de gebieden waar nieuwe woonzorg locaties kunnen worden ingericht. Er zijn in theorie 4 mogelijke locaties:

  1. Herontwikkelen op de plaats waar nu de woonzorg combinatie de Stolpe staat
  2. Ontwikkeling op de hoek Dabbeloseweg/Dorpsstraat
  3. Ontwikkeling aan de Edeseweg tegenover de Juliana straat
  4. Ontwikkeling aan de Smachtenburg aan de Harskampereng

Maar ik schrijf in theorie. Want de praktijk maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Genoemde volgorde heeft de voorkeur van de Harskampse bevolking. Dit bleek uit een enquête tijdens de Algemene ledenvergadering in maart 2008. Maar de ontwikkelaars Opella (zorg) en Kelderman (projectontwikkelaar) hebben een voorkeur voor de Smachtenberg. Dit is aan de oostkant van Harskamp verder weg van het centrum dan de huidige voorziening. Dit terrein is in bezit van de gemeente. Op het terrein van de Stolpe komen dan deels starterwoningen. Dan is er nog een andere ontwikkelaar die de gronden op de hoek Dabbeloseweg/Dorpsstraat in bezit heeft en daar ook zorgvoorzieningen wil ontwikkelen maar wel met een aantal woningen in het dure segment erbij. Dit gebied ligt dicht bij de huidige locatie en dicht bij het centrum met al de voorzieningen. Het gebied Edeseweg/Julianastraat is meer voor achter de hand maar is niet echt een serieuze kandidaat. Op dit moment ligt ook het Structuurplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In dit plan worden zoekzones aangewezen. Dat zijn gebieden waar eventueel gebouwd kan worden. Nu stond in het oorspronkelijke plan de locatie Dabbeloseweg/Dorpsstraat genoemd als zoeklocatie maar wegens overtalligheid is deze geschrapt in het ter goedkeuring voorliggende plan. Dit is natuurlijk een streep door de rekening van de ontwikkelaar die deze gronden in bezit heeft. Maar ook Harskamp belang hecht er aan dat de locatie gehandhaafd blijft als zoekzone omdat dan een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt op zoek naar de beste locatie. Dan is er ook nog een kleine discussie over wat nu precies een “eng” is. Dit is wel relevant omdat als een gebied een eng is, er minder mogelijk is omdat hier bescherming op rust. Maar het meest belangrijk is natuurlijk dat er een goede zorgvoorziening in Harskamp komt c.q. blijft waar Harskamp trots op is en de bewoners met plezier verblijven.

 

ArchiefRubrieken