Eric Leltz  RSS feed    

Autorally nabij Natura2000 gebied

Zondag 10 april 2011

  

 

Op 9 april 2011 was er een autorally op de kazerneterreinen. Ik las er woensdag over en ben maar meteen gaan informeren of er wel een vergunning is verleend. Per slot van rekening grenst het kazerneterrein aan een Natura2000 gebied en zitten we midden in het broedseizoen. Bovendien leert mijn ervaring met bijvoorbeeld circussen, dat er meestal wel een vergunning is maar dat hier het een en ander aan schort.

Het bleek dat er op 7 december 2010 een aanvraag is ingediend om de rally te houden. De voorlopige vergunning is op 7 april 2011 verleend. Naar aanleiding van de zin

 

De gemeente Ede gaat er vanuit dat u uw evenement getoetst heeft aan de huidige natuurwetgeving en dat u, indien noodzakelijk, op basis van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet beschikt over een vergunning van de Provincie en/of een ontheffing van het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij.

 

uit de voorlopige vergunning,  heb ik bij de provincie gevraagd of er een natuurtoets heeft plaatsgevonden. Ik kreeg als antwoord:

 

Ik kan u meedelen dat er met de provincie geen contact is geweest over dit evenement. Een specifieke natuurtoets voor dit evenement, op deze locatie en op dit tijdstip is niet uitgevoerd.

Het evenement kan mogelijk door geluid verstoring geven aan broedvogels. De rally kan externe effecten hebben op het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe door geluidsbelasting. De rally vindt plaats in een gevoelige periode (broedseizoen) zodat negatieve effecten op voor geluid gevoelige soorten niet zijn uit te sluiten. Van de soorten die op grond van de status als Natura 2000-gebied beschermd zijn, zijn onder andere Zwarte specht, Tapuit, Wespendief, Grauwe Klauwier, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit gevoelig voor geluid.  Ten aanzien van verstoring geldt een vergunningplicht indient significante effecten als gevolg van de verstoring niet zijn uit te sluiten. Een vergunning kan alleen worden verleend indien significante effecten kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende maatregelen.

Op grond van de nu voorliggende gegevens kunnen wij niet beoordelen of significante effecten zijn uit te sluiten. De initiatiefnemer dient middels een voortoets te onderzoeken of de negatieve effecten significant zijn. Deze voortoets is in dit korte tijdsbestek echter niet meer uit te voeren.

 

Echter zo gaat de provincie verder

 

Gezien de beperkte duur van het evenement en het eenmalige karakter zullen de effecten niet dermate zijn dat handhavend optreden in dit stadium gerechtvaardigd is.

 

Ik begreep van de provincie dat de aanvrager de natuurtoets had moeten laten uitvoeren en dat de gemeente dit had moeten controleren. De resultaten van deze natuurtoets kunnen dan bepalend zijn voor het al of niet toekennen van de vergunning.

De gemeente Ede, die een van de grootste stukken Natura2000 gebieden heeft, weet kennelijk niet dat er eerst een natuurtoets moet worden uitgevoerd en dat men hierop moet controleren.

     

Geplaatst in natura2000 | Er is 1 reactie
 

ArchiefRubrieken