Eric Leltz  RSS feed    

Parklaan

Donderdag 27 september 2012

eric leltz

Vandaag staat dan eindelijk de besluitvorming over de Parklaan op de raadsagenda. En hoewel de inwoners zich behoorlijk hebben ingespannen om de raad op andere gedachten te brengen vrees ik dat er gewoon wordt ingestemd met het plan. Natuurlijk zal het plan hier en daar en op nuances worden aangepast, maar in grote lijnen zal het ontwerp gewoon worden vastgesteld. Mijn fractie is hier niet gelukkig mee. We zullen daarom niet opgeven en ook nog in de raadsvergadering in een ultieme poging proberen het tij te keren door met een motie en amendement te komen.

Ons voorstel is om nu alleen het traject vanaf de Poortwachter tot de Hoekelumse Eng vast te stellen. De andere trajecten over het landgoed Hoekelum, via station Ede-Wageningen naar de N224, hoeven op dit moment nog niet te worden vastgesteld omdat door de slechte woningmarkt er minder huizen worden verkocht in de Veluwse Poort en een ontsluiting van de Veluwse Poort via de Parklaan daarom de komende 10 jaar niet nodig is. Dit geeft meteen de kans om via burgerparticipatie de inwoners opnieuw bij het project te betrekken. Bij inwoners leven vele constructieve ideeën over de verdere invulling van het traject Hoekelumse Eng tot het spoor zoals een 2-baansweg in plaats van een 4-baansweg, een fietspad aan de oost- en westzijde en een snelheidslimiet van 50 km/uur.

Dit geeft ook tijd om

 • Een actueel verkeersmodel voor de hele stad te maken want de verkeersgegevens in het voorstel worden niet onderbouwd,
 • De plannen voor een snelfietsroute in te passen in het plan,

Bovendien kan dan een besluit over het kappen van veel oude bomen bij Hoekelum worden uitgesteld en is er tijd om aan te tonen dat dit uiteindelijk ook niet nodig is.   

Aanbestedingsstrategie

Vrijdag 04 mei 2012

eric leltz

Het ontwikkelingsplan Kazerneterreinen is medio 2011 vastgesteld. Nu, voorjaar 2012, is het tijd om vast te stellen welke partijen onder welke voorwaarden projecten gaan ontwikkelen. Het gaat dan over de aanbestedingsstrategie.

Omdat hierover nog maar weinig duidelijk is, heeft mijn fractie hier de volgende vragen over gesteld:

 1. Op welke wijze worden markpartijen benaderd?
 2. Welke eisen worden aan de marktpartijen gesteld ten aanzien van:
  • Realiseren van huurwoningen
  • Realiseren van woningen voor de doelgroepen jongeren en ouderen
  • Duurzaamheid
  • Toepassing van CPO
  • Hergebruik van bestaande gebouwen
  • “Social return”
  • Relatie met de gemeente Ede
 3. Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie?
 4. Op welke welke wijze worden inwoners van Ede, toekomstige inwoners van de Kazerneterreinen, betrokken bij het opstellen van de aanbestedingstrategie?

Een joods monument

Woensdag 18 april 2012

eric leltz

In juni 2010 ontvingen zowel de Edese fracties als het college van B&W een brief van een comité met het verzoek om een monument te plaatsen ter nagedachtenis van de omgekomen Joodse inwoners van Ede in de periode 1940-1945. Ik heb er op 10 juni 2010 over geschreven. Er bleek toen niet veel draagvlak voor een dergelijk monument. Nu echter, bijna 2 jaar later, is er een monument opgericht tegenover het Mausoleum. Ik schreef er destijds het volgende over.

Binnen mijn fractie heeft Karel Jan Visser onderzoek gedaan naar de joodse gemeenschap in Ede. In de oorlog zijn 29 Joodse inwoners van de gemeente Ede gedeporteerd en omgekomen, het merendeel in Auschwitz en Sobibor. Van deze inwoners is er een in Ede geboren, mevrouw Adeline Marie Hartog. Zij is op 25 februari 1945 in KZ Flossenburg overleden.

Ede heeft veel te danken aan zeker een van haar joodse inwoners. De heer Hartog, overigens geen familie van de eerder genoemde mevrouw Hartog, heeft in Ede de kunstzijdefabriek ENKA, opgericht. Hij heeft tevens de Reehorst aangekocht en daar een culturele bestemming aan gegeven. Ook heeft hij een groot aantal woningen voor zijn werknemers laten bouwen. De heer Hartog was een sociaal bewogen man.

Gezien bovenstaande lijkt het mijn fractie een goed idee om in Ede een monument ter nagedachtenis van de joodse slachtoffers in de tweede wereldoorlog te plaatsen. De aard en de locatie van het monument kan dan worden gekoppeld aan het terrein waar de voormalige ENKA fabriek heeft gestaan. Dit gebied wordt momenteel heringericht voor woningbouw en enkele markante gebouwen blijven na restauratie staan. Zo ook het poortgebouw recht tegenover de spoorlijn. Daar had de ENKA een emplacement voor het overladen van goederen. Of er vanuit station Ede-Wageningen transporten van Joden hebben plaatsgevonden is niet zeker maar het spoor staat wel symbool voor de Holocaust. Daar moet toch een mogelijkheid zijn om een monument te plaatsen. 

Geplaatst in ede oost | Er zijn 2 reacties

Fasering Parklaan

Vrijdag 17 februari 2012

eric leltz

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 9 februari werd de vraag gesteld waarom de raad niet is geïnformeerd over de fasering van de Parklaan. Het college heeft hier een besluit over genomen en raadsleden moesten dit uit de krant vernemen. In de beantwoording door het college nuanceerde wethouder van Milligen een en ander door te stellen dat er een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Toch is dit misleidend want wat hij niet zei is dat het college reeds op 31 januari onderstaande besluit heeft genomen:   

 1. In te stemmen met de faseringsstrategie Parklaan,
 2. in te stemmen met de aanbestedingsstrategie Parklaan,
 3. de notitie Faserings- en Aanbestedingsstrategie Parklaan ter informatie toe te zenden aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort.  

Hier knelt toch iets. In dit collegebesluit staat knip en klaar dat het college niet een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan zal voorleggen aan de gemeenteraad maar dat dit besluit al genomen is! Wel zal dit besluit, louter ter informatie, naar de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort worden gestuurd. En dan krijgt deze commissie dus een voorgekookt voorstel aangereikt waar ze 'twee' keuzes heeft: ja of ja. Want het besluit is immers al genomen.   

Geplaatst in ede oost | Er is 1 reactie

ArchiefRubrieken