Eric Leltz  RSS feed    

Verplichte verkoop huurwoningen

Woensdag 04 januari 2012

eric leltz 

Vlak voor de kerst kwam het kabinet met het plan dat woningcorporaties verplicht worden om 75% van hun huurwoningen te koop aan te bieden aan de bewoners. Als huurders hier gebruik van gaan maken, komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt. Hoewel het niet direct zo'n vaart zal lopen, omdat immers niet iedereen kan of wil kopen, kan deze maatregel de woonmarkt toch flink ontwrichten. Natuurlijk, een dergelijke mogelijkheid tot koop bestond al. In Ede bijvoorbeeld in de vorm van "vrije koop" of "koop garant" waarbij het gekochte huis na verloop van tijd weer wordt terug verkocht aan de corporaties. Maar het verplichtende karakter van de overheidsmaatregel ontbreek toch hierbij.

De ratio achter de maatregel is onduidelijk en roept dus veel vragen op. Zo is er door de schuldencrisis meer vraag naar huur dan naar koop. Maar als de maatregel uitpakt zoals het kabinet wenst, worden juist woningen onttrokken aan de voorraad "te huur" en toegevoegd aan de voorraad "te koop". En er staat al zoveel te koop! En meer aanbod van koopwoningen bij zelfs een gelijkblijvende vraag, betekent nog lagere prijzen en nog meer huizen die minder waard zijn dan de hypotheek die er in zit. Dus nog meer huizen komen onder water te staan, nog meer mensen in de problemen en een huizenmarkt die nog vaster komt te zitten. En als vervolgens niet snel huurwoningen worden bijgebouwd komen er ook minder sociale huurwoningen beschikbaar met dus nog langere wachttijden tot gevolg.

Meer koopwoningen betekent overigens ook meer hypotheekschuld. En moet nu juist niet deze consumentenschuld omlaag? Nog afgezien of de banken het geld voor de hypotheken wel in kas hebben als de maatregel echt effect heeft. Of zou dit kabinet zich rijk rekenen en alvast de beoogde winsten van de corporaties willen afromen door middel van heffingen. Immers het kapitaal in stenen van de corporaties wordt op deze wijze wel liquide gemaakt.

Raadsonderzoek

Maandag 12 september 2011

eric leltz
Onlangs ontvingen de raadsfracties een brief waarin een mevrouw uit Bennekom vroeg om een raadsonderzoek over de gang van zaken bij de bouw op het oud ziekenhuis terrein langs de A12 door Opella.

Een raadsonderzoek wordt niet vaak uitgevoerd en het is dan ook een zwaar middel. De laatste keer dat in Ede een dergelijk onderzoek is uitgevoerd, was vier jaar terug bij de Dikkenberg. In het raadsonderzoek zou het handelen van Opella bij de gebiedsontwikkeling langs de A12 en de verwevenheid van de gemeente Ede hierbij, onder de loep moeten worden genomen. Deze verwevenheid zou voor de gemeente volgens de mevrouw, een belemmering kunnen zijn voor een objectieve beoordeling.

Als je je verdiept in het dossier, kun je de vraag enigszins begrijpen. Het lijkt er op alsof de gemeente het belang van Opella boven andere belangen stelt. Alle zienswijzen en bezwaren zijn aan de kant geschoven. Er moest vooral gebouwd kunnen worden. In de loop der tijd is men mevrouw als querulant gaan beschouwen waar “toch niet mee te praten viel”. De bezwaarschriftencommissie en de Rechtbank in Arnhem hebben mevrouw diverse keren in het gelijk gesteld, maar het college heeft zich daar gewoon niet veel van aangetrokken. Een greep uit het dossier: 

  • Kapvergunning bomen langs A12 is tweemaal vernietigd door de rechtbank en in de derde procedure was het te laat omdat de bomen al gekapt waren,
  • De bewuste bomen zijn in strijd met de Flora en Faunawet in het broedseizoen gekapt,
  • Op het terrein zijn rond oude gebouwen diverse bomen zonder vergunning geveld,
  • In plaats van te boren, zijn de heipalen voor het geluidsscherm de grond in geslagen, ook op 10 meter afstand van een monumentale boerderij,
  • In de civiele procedure om de schade van het heien en andere werkzaamheden te verhalen verschuilen aannemers en gemeente zich achter elkaar,
  • Voor de reeds gerealiseerde nieuwbouw ontbreekt een nadrukkelijke goedkeuring door de welstandscommissie.

Jarenlang werd gesproken van een kwalitatief hoogstaande inrichting van de openbare ruimte. De realiteit is dat de bebouwing erg compact is, er weinig aandacht is voor de inrichting van de omgeving, de aanplant op het talud van de A12 als mislukt mag worden beschouwd, de fietsenstallingen in de voortuintjes wat armoedig aan doen en er niet half verdiept kan worden geparkeerd. Dat Opella zich hiermee onttrekt aan bepalingen van het voor hen opgestelde bestemmingsplan negeert het college.

De werkzaamheden aan het in aanbouw zijnde 3e gebouw liggen overigens al een tijd stil. En in het laatste oude gebouw, dat niet voldoet aan de normen van fatsoenlijke huisvesting, zijn toch weer ouderen ondergebracht voor de duur van 3 jaar.

Je zou voor minder het vertrouwen in de overheid opzeggen. Het zou daarom goed zijn als de gemeente Ede alle procedures stop zet en eerst eens echt oplossingsgericht met mevrouw in gesprek gaat. Eventueel met een mediator. Een raadsonderzoek kan daarna altijd nog.

Een fopspeen

Zaterdag 19 december 2009

  

eric leltz

 

Het wil maar niet lukken met de ontwikkeling van de Parkweg. Afgelopen donderdag in de raadsvergadering bleek maar weer dat dit project een maatje te groot is voor dit college. Was het plan al teruggebracht van een totale ontwikkeling van het gebied naar een deelontwikkeling, na het terugtreden van de projectontwikkelaar staat zelfs deze deelontwikkeling op losse schroeven. Dit najaar kreeg de raad drie voorstellen voorgeschoteld:

 

1.      Volledige sloop en nieuwbouw waarbij eigenaren worden uitgekocht

2.      Alleen de gemeentelijke eigendommen worden gerenoveerd waarbij de andere eigenaren worden aangemoedigd op eigen kosten ook te renoveren

3.      De gemeentelijke eigendommen worden gerenoveerd en daarnaast worden een aantal panden in bezit van een projectontwikkelaar aangepakt.

 

Optie 1 is duidelijk de duurste oplossing, lees: geeft de grootste verliezen. De voorkeur van het college gaat dan ook uit naar optie 3. Hiervoor zijn ook al afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar. Maar deze afspraken blijken boterzacht want vlak voor de besluitvorming afgelopen donderdag trok de projectontwikkelaar zich terug. Wat voor afspraken heeft het college dan gemaakt? En hoe vrijblijvend waren deze afspraken wel niet als de projectontwikkelaar zich zomaar kan terugtrekken? Is de raad en de bewoners niet gewoon een fopspeen voor gehouden? Er is een optie voorgelegd die dus helemaal niet echt uitonderhandeld is en waar de ontwikkelaar zonder problemen op elk moment vanaf kan komen. En natuurlijk draait het allemaal om geld en natuurlijk komt de projectontwikkelaar er niet pas vlak voor de raadsvergadering achter dat het allemaal niet uitkomt. Een beetje ontwikkelaar wist dit allang maar wacht met de mededeling tot een strategisch goed moment. En dat is dus vlak voor de raadsvergadering. Toch staat de vrijblijvendheid waarmee de afspraken zijn gemaakt niet op zichzelf. Ook optie 2 kende een grote mate van vrijblijvendheid. Immers er werd op gehoopt dat de andere eigenaren dan ook maar uit eigen zak gaan renoveren en ontwikkelen. Er was dus geen enkele garantie dat de andere eigenaren uit eigen beweging mee gaan doen.

Wil je echt naar een integrale oplossing dan moet je dit gebied ook integraal aanpakken. Dan heb je een eindplaatje voor ogen en ga je de route hier naar toe beschrijven. Dat heet dus een planning. Deeloplossingen blijken dan schijn oplossingen. Je kunt weliswaar snel beginnen als je met de gemeentelijke eigendommen aan de slag gaat maar als je hier mee klaar bent, ben je toch afhankelijk van de andere eigenaren. En dan zul je alsnog aan de onderhandelingstafel moeten. Maar dan is het nog lastiger onderhandelen. Immers dan zit je met een deels mooi door de gemeente ontwikkeld gebied en een verpauperd gebied. En dan sta je bij de onderhandelingen met de rug tegen de muur. Dat is dus een halfbakken oplossing.

In de raadsvergadering vergaten een aantal partijen ineens de kanttekening in het college voorstel dat als geen overeenkomst wordt bereikt met de projectontwikkelaar de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Parkweg aangepast moeten worden. Er kon dus feitelijk niet ingestemd worden met het voorliggende voorstel want daarin staan de uitgangspunten beschreven. Desondanks werd het voorstel vastgesteld en daarmee werd weer een blunder van dit college afgedekt. Zie ook mijn blog "krokodillentranen over de Parkweg" van 30 mei 2009.

        

Een gouden kans

Donderdag 02 juli 2009

   

eric leltz

 

De plannen van een korpsgebouw van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan willen maar niet opschieten. De onderhandelingen lijken muurvast te zitten. GroenLinks/Progressief Ede presenteert Goudenstein als nieuwe locatie.

Het plan voor het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan omvat een kerk, een ontmoetingsruimte en een winkel in tweedehands kleding. De plannen blijven echter steken in de planfase. Steeds weer zijn de plannen gewijzigd om tegemoet te komen aan bezwaren. Deze bezwaren betreffen ondermeer de leefbaarheid in de omgeving maar ook de financiële haalbaarheid voor het Leger des Heils.

Door de vele wijzigingen in de plannen is ook niet meer bij iedereen duidelijk waar we over spreken. Dit roept vragen op als komt het multifunctioneel centrum er nu wel of niet?, komen er nu wel of geen appartementen bij?, komt er wel of niet een bovenste woonlaag?, komt er nu wel of geen dienstwoning? en is er nu wel of geen woonbestemming?

De onderhandelingen tussen het Leger des Heils en de gemeente lijken zo langzamerhand muurvast te zitten. De onduidelijkheid doet het imago van de gemeente geen goed en stimuleert zoals de belangenvereniging Ede-Oost schrijft “het wantrouwen van burgers tegenover de gemeente”. Het lijkt er op dat er alleen maar verliezers zijn. Het Leger des Heils krijgt zo niet het gewenste multifunctionele gebouw, de gemeente krijgt niet de gewenste grondopbrengsten en de buurtbewoners blijven in onzekerheid zitten.

In een poging om de zaak vlot te trekken heeft de belangenvereniging Ede-oost een lijst van alternatieve locaties opgesteld. GroenLinks/Progressief Ede wil graag meedenken om uit de impasse te komen. Daarom voegt zij aan deze lijst de locatie Goudenstein toe. Zonder veel voorbehoud en met beperkte impact op de omgeving kan daar worden gestart met de bouw van het multifunctionele centrum. Qua bestemmingplan is dit ook goed mogelijk. Ooit leefde de gedachte om de moskee die nu in het Peppelensteeggebied staat, aan de Goudenstein te bouwen. Dat ging toen niet door omdat het plan van de moskee niet paste in de omgeving en dit mogelijk tot waardedaling van de huizen zou leiden. Ook was de buurt beducht dat er door de moskee meer autoverkeer zou komen en dit tot gevaarlijke situaties zou leiden voor de kinderen van de naburige scholen. Maar deze argumenten wegen nu minder zwaar. Zo valt het met de aantrekkende werking van het kerkgebouw voor auto’s wel mee omdat “de mensen toch op de fiets komen” zoals de wethouder stelt. En niet passend in de omgeving? Het Leger des Heils krijgt de ruimte om een ontwerp te maken dat goed past in de omgeving. Aan hen om deze uitdaging op te pakken.

De plannen van toen kunnen dus zo worden afgestoft en als het aan de fractie van GroenLinks/Progressief Ede ligt staat volgend jaar aan de Goudenstein in plaats van een moskee een multifunctioneel gebouw van het Leger des Heils.

  

ArchiefRubrieken