Eric Leltz  RSS feed    

Vragen over rapport radicalisering

Zondag 20 september 2009

eric leltz

Samen met de fractie van D66 hebben we vandaag raadsvragen ingediend over de communicatie rond het onderzoeksrapport “Eigenheid of  Eigenzinnigheid”. Op dinsdag 8 september 2009 heeft burgemeester C. van der Knaap, dit rapport aan de media ter hand gesteld. Hiermee heeft hij actief de pers benaderd. Dit heeft geresulteerd in redactionele artikelen in nationale, regionale en plaatselijke dag- en weekbladen. Eerst op woensdag 9 september 2009 om 15.13 uur heeft de gemeenteraad via een e-mailbericht het betreffende rapport ontvangen.

In de afgelopen dagen deelden diverse media mee dat hiervoor excuses aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Op zich waarderen de fracties van D66 en GroenLinks/PE dat. De beide fracties hadden verwacht dat het bovenstaande een leermoment zou zijn. Echter in een redactioneel artikel in het dagblad de Gelderlander van zaterdag 19 september 2009 treedt de burgemeester weer naar buiten. Klaarblijkelijk is er aangaande bovenstaande niets geleerd en lanceert het college zich als een OBP (ongeleid bestuurlijk projectiel). In het artikel staat dat het college dinsdag 22 september 2009 een voorstel zal behandelen hoe u verder gaat na het onlangs verschenen rapport. Echter in de komende weken zal de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen nog twee keer moeten gaan beraadslagen over het rapport. De beide fracties begrijpen uit de mededeling in het dagblad dat u uw voorstel, in vervolg op het rapport, reeds geformuleerd hebt.  

Om die reden hebben we de volgende vragen gesteld. 

 1. Huldigt u de opvatting dat u de nog te formuleren mening van de gemeenteraad volstrekt niet belangrijk vindt en dat u met uw voorstel van dinsdag 22 september aanstaande de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Ede geheel negeert?
 2. Waarom handelt u op deze wijze?
 3. Heeft de voorzitter van uw college, burgemeester C. van der Knaap, in het artikel van 19 september 2009 gesproken namens het college, of op persoonlijke titel of namens de gemeenteraad?
 4. Huldigt u de opvatting dat u in dit kader het eerder informeren van de media en pers belangrijker vindt dan het infomeren van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Ede?
 5. Zo ja, waarom?
 6. Zo nee, waarom heeft u dan toch in deze gekozen voor bovengenoemde handelswijze? 

Volgens het dagbladartikel is door voormalig burgemeester R. Robbertsen een convenant gesloten met de Marokkaanse gemeenschap te Ede. U deelt mee in het betreffende artikel dat de in het convenant gemaakte afspraken niet meer gelden. 

 1. Waarom gelden de afspraken niet meer?
 2. Met wie heeft u afgesproken dat deze afspraken niet meer gelden?
 3. Waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet actief geïnformeerd?

In het dagbladartikel deelt u mee dat de Marokkaanse gemeenschap hun wrevel mogen uitspreken, maar dat daarna  overgaan wordt naar de inhoud.

 1. Bent u van mening dat u kunt bepalen waartoe de Marokkaanse gemeenschap zich dient te beperken in hun uitspraken?
 2. Zo ja, waarom bent u die mening toegedaan?
 3. Bent u mogelijk op de hoogte van de vrijheid van meningsuiting in Nederland?

In het dagbladartikel geeft u informatie over het overleg dat u vorig jaar had met de Marokkaanse gemeenschap.

 1. Waarom bent u blijkbaar van mening dat u over dat overleg publiekelijk uitspraken kan en mag doen? 

Mogelijk zult u in de toekomst met vele verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen in overleg treden.

 1. Bent u van mening dat u de resultaten daarvan in een dag- of weekbladartikel naar buiten kunt brengen?
 2. Zo ja, waarom bent u die mening toegedaan?
 3. Zo nee, kunt u garanderen dat u voortaan voldoende bestuurlijke zorgvuldigheid bewaart en niet meer handelt als een OBP (ongeleid bestuurlijk projectiel)?

      Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken