Eric Leltz  RSS feed    

Tweede deel van de raadsvergadering met voordracht nieuwe burgemeester

Dinsdag 13 november 2007

Vanavond was het tweede gedeelte van de raadsvergadering die vorige week donderdag begon. De begroting moest worden goedgekeurd en we hebben nog besluiten genomen over het parkeerbeleidplan, het bestemmingsplan “het nieuwe landgoed” en een eventueel vervolgonderzoek bij de Dikkenberg. Daarnaast was er nog een besloten gedeelte waar de vertrouwenscommissie de voordracht van de nieuwe burgemeester bekend zal maken. De beantwoording door het college van de vragen uit de eerste termijn van de begroting waren duidelijk zo dat we hier snel mee klaar waren. Ik heb alleen onze zorg geuit over de bouw van een parkeergarage aan de Halte en de luchtkwaliteit. Wat de garage betreft opteren wij voor onderzoek naar de noodzaak hiervoor. Een motie hierover is in de vergadering ook aangenomen. Verder heb ik aangegeven welke moties wij steunen. Natuurlijk de door ons ingediende moties over de voortgang van herstructureringsprojecten en de egalisatiereserve voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast hebben we de motie over de voorleesfunctie op de website gesteund. Alles wat op eenvoudige wijze kan bijdragen aan het wegnemen van drempels voor mensen zullen we steunen. Nu gaat het om de blinde medemens maar zo zijn er ook mogelijkheden om kleurenblinden en doven te steunen bij het lezen van de website. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan “Het nieuwe landgoed” heb ik aangegeven dat het plan een lange geschiedenis heeft en dat het nu niet meer het moment is om stil te staan bij de fysieke plek van het landgoed. GroenLinks/PE heeft hier in het verleden een standpunt over ingenomen maar uiteindelijk is het landgoed ergens anders gesitueerd. Dan kun je wel blijven mokken en het plan daarom afkeuren maar wij hebben de pragmatisch kant gekozen. Nu dat het landgoed komt waar het komt willen we inspraak op de verdere ontwikkeling, gegeven die nieuwe fysieke plaats. Wel heb ik stilgestaan bij het grote verschil in ambitie wat betreft de duurzaamheid met bijvoorbeeld de wijk Kernhem. Helaas is deze ambitie voor het Nieuwe Landgoed losgelaten. Het bestemmingsplan is een mooi voorbeeld van hoe is geluisterd naar de indieners van zienswijzen. Al heeft dit bij de indieners veel energie gekost. Maar doorzetten loont uiteindelijk dus wel! Een reden te meer om de kracht van de inwoners veel beter te mobiliseren en te faciliteren. Dat is wellicht “de kracht van de verbinding”. Dan de rapportage van de onderzoekscommissie naar de toestanden bij camping “de Dikkenberg”. Hun wens om verder onderzoek te doen werd uiteindelijk ook gesteund door de raad. Rode lijn in de rapportage is het niet tonen van respect voor bevoegd gezag. Er wordt gebouwd voordat er een bouwvergunning is, er wordt gekapt voordat er een kapvergunning is en er worden hekken verplaatst zonder vergunning. Daarnaast is de herplant plicht een wassen neus. Het rapport is een papieren exercitie. Voor mijn fractie is het belangrijk dat ook de direct betrokkenen de kans krijgen om ook hun kant van het verhaal te laten horen. De kille cijfers krijgen dan een gezicht. Het is de manier om via een evenwichtig onderzoek tot leermomenten te komen. Vandaar onze steun. Vervolgens moeten we nog maar eens praten hoe we nu verder gaan om dit soort cowboy toestanden te voorkomen. En daarnaast kan het toch niet zo zijn dat de ondernemer hier mee wegkomt. De wereld is soms oneerlijk maar moeten we ons hier zomaar bij neerleggen? Vervolgens ging de vergadering in beslotenheid verder. We gingen namelijk een besluit nemen over de voordracht van de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie heeft zijn werk gedaan en nu is het tijd voor de rapportage naar de raad. Natuurlijk was iedereen benieuwd. Nadat Bert Komdeur als voorzitter van de vertrouwenscommissie de procedure had uitgelegd kwam het hoge woord er uit. Als nieuwe burgemeester wordt voorgedragen Cees van der Knaap, huidig staatsecretaris van defensie. Deze voordracht van de vertrouwenscommissie werd overgenomen door de raad. En terecht. Cees van der Knaap is voor Ede in de huidige situatie de juiste man op de juiste plaats. Zoals in de profielschets stond zochten we een boegbeeld, een voorzitter en een netwerker. Zijn vakbondservaring komt van pas in de boegbeeld en voorzittersrol, en wat het netwerken betreft. Hij kent de weg in Den Haag. Overigens kent hij ook de weg in Ede want hij is er geboren en heeft er gewoond.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken