Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen over Permar

Dinsdag 14 mei 2013

eric leltz

Onlangs ontving de gemeenteraad een nieuwsbrief over Permar. Strekking is dat het allemaal goed gaat en de organisatie op koers ligt. Maar over de financiën geen woord terwijl de cijfers van 2012 toch bekend moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie bijgaande raadsvragen gesteld.

In het raadsvoorstel en raadsbesluit van 13 december 2012 staat vermeld dat het aantal commissarissen bij Permar wordt uitgebreid tot drie; waarbij aan de invulling een einddatum verbonden is, uiterlijk 1 juli 2013.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling van Permar kunnen hierbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

  1. de thans van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling laat niet toe dat er drie commissarissen zijn;
  2. indien het aantal commissarissen uitgebreid wordt van 1 naar 3 dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden;
  3. uitbreiding van 1 naar 3 commissarissen kost gemeenschapsgeld; 1 commissaris:  ca. € 15.000,-- per jaar; uitbreiding kost derhalve € 30.000,--. 

Bovenstaande houdt in dat uiterlijk op 6 juni a.s. de gemeenteraad een besluit dient te nemen omtrent de uitbreiding van 1 commissaris naar 3 commissarissen.

Vragen:

1. Wanneer kan de gemeenteraad van u een dergelijk voorstel tegemoet zien?

2. Wordt in het raadsvoorstel meegenomen op welke wijze voorzien zal worden in de dekking van de extra kosten, zijnde ca € 30.000,--?

In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het voorafgaande jaar de ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de gemeenteraad; daarnaast wordt in dit artikel vermeld dat voor 1 juli van hetzelfde jaar de gemeenteraad het bestuur van Permar zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Vragen:

3. Waarom is de ontwerpbegroting 2014 tot op heden niet gezonden aan de gemeenteraad?

4. Wanneer kan de gemeenteraad de ontwerpbegroting tegemoet zien?                                               

In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening van het verslagjaar wordt vastgesteld en dat uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening wordt gestuurd aan de gemeenteraad.

Vragen:

5. Is door het bestuur van Permar de rekening 2012 vastgesteld?

6. Zo ja, waarom heeft de gemeenteraad deze rekening nog niet ontvangen?

7. Zo nee, waarom heeft het bestuur van Permar de rekening 2012 nog niet vastgesteld?

ReactiesMo
Hopen dat je de antwoorden ook even publiceert! Hoe kan ik solliciteren naar zo'n functie? Of zijn die baantjes al vergeven aan de old boys uit het netwerk van de directeur?
Eric Leltz
Ik zal de antwoorden publiceren zodra ze binnen zijn
Eric Leltz
Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz van de fractie GroenLinks/PE, ingevolge artikel 43 van het
reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Binnengekomen d.d. 13 mei 2012

Onderwerp: Aantal commissarissen en financiële gegevens Permar

Inleiding
In het raadsvoorstel en raadsbesluit van 13 december 2012 staat vermeld dat het aantal
commissarissen bij Permar wordt uitgebreid tot drie; waarbij aan de invulling een einddatum verbonden is, uiterlijk 1 juli 2013.
Vanuit de gemeenschappelijke regeling van Permar kunnen hierbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

de thans van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling laat niet toe dat er drie commissarissen zijn;
indien het aantal commissarissen uitgebreid wordt van 1 naar 3 dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden;
uitbreiding van 1 naar 3 commissarissen kost gemeenschapsgeld; 1 commissaris: ca. € 15.000,-- per jaar; uitbreiding kost derhalve € 30.000,--.

Bovenstaande houdt in dat uiterlijk op 6 juni a.s. de gemeenteraad een besluit dient te nemen omtrent de uitbreiding van 1 commissaris naar 3 commissarissen.

Vragen:
1. Wanneer kan de gemeenteraad van u een dergelijk voorstel tegemoet zien?
2. Wordt in het raadsvoorstel meegenomen op welke wijze voorzien zal worden in de dekking van de

extra kosten, zijnde ca € 30.000,--?
In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het voorafgaande jaar de ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de gemeenteraad; daarnaast wordt in dit artikel vermeld dat voor 1 juli van hetzelfde jaar de gemeenteraad het bestuur van Permar zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Vragen:
3. Waarom is de ontwerpbegroting 2014 tot op heden niet gezonden aan de gemeenteraad?
4. Wanneer kan de gemeenteraad de ontwerpbegroting tegemoet zien?
In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening van het verslagjaar wordt vastgesteld en dat uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening wordt gestuurd aan de gemeenteraad.

Vragen:
5. Is door het bestuur van Permar de rekening 2012 vastgesteld?
6. Zo ja, waarom heeft de gemeenteraad deze rekening nog niet ontvangen?
7. Zo nee, waarom heeft het bestuur van Permar de rekening 2012 nog niet vastgesteld?

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2013

Ad 1 en 2
Eind vorig jaar heeft de gemeente Ede aan het bestuur van Permar voorgesteld om het
aantal commissarissen te verhogen naar drie. Dit voorstel is in het bestuur van Permar
verworpen. Het college van Ede is nog steeds van mening dat dit aantal bijdraagt aan
goede governance binnen Permar WS. Zolang dit uitgangspunt echter niet binnen de
overige Permar-gemeenten wordt gedeeld, blijft Ede op dit punt een minderheidsstandpunt
innemen. Het college realiseert zich dat het om die reden weinig zinvol is het voorstel
opnieuw ter stemming te brengen.

In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het voorafgaande jaar de ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de gemeenteraad; daarnaast wordt in dit artikel vermeld dat voor 1 juli van hetzelfde jaar de gemeenteraad het bestuur van Permar zijn zienswijze naar voren kan brengen.


Ad 3 en 4
In de bijeenkomst van wethouder Ligtelijn-Bruins met raadsleden d.d. 14 maart 2013 is
gesproken over het moment van indienen en behandelen van de concept begroting voor
2014. Daarbij is gerefereerd aan de bepalingen hieromtrent in de GR en de WGR. Tevens
is aangegeven dat het opstellen van een pro forma begroting hangende de ontwikkeling
van de participatiewet weliswaar betekent dat aan de voorwaarden wordt voldaan maar
dat een dergelijke begroting vrijwel zeker moet worden herzien. Daarom is voorgesteld de
definitieve begroting in september van dit jaar aan te bieden.

In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening van het verslagjaar wordt vastgesteld en dat uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening wordt gestuurd aan de gemeenteraad.

Ad 5, 6 en 7
De jaarrekening over 2012 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 31 mei
vastgesteld. De cijfers zijn toegelicht in de raadsinformatiebijeenkomst van 3 juni en
aangeboden aan de colleges van de in Permar deelnemende gemeenten. De formele
aanbieding aan de gemeenteraden vindt plaats voor 15 juli van dit jaar


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken