Eric Leltz  RSS feed    

Op weg naar een museumbeleid

Vrijdag 20 februari 2009

 

historisch museum Ede

 

Deze week hebben de fracties van D66 en GroenLinks/PE gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een afgewogen museumbeleid. Hierbij wordt gestreefd naar een hoog ambitieniveau ten aanzien van kunst en cultuur in het algemeen en de musea in Ede in het bijzonder. Bij dit voorstel hebben we een handreiking museumbeleid gevoegd. Dit is een nadere uitwerking van de door het college geschreven kadernotitie museumbeleid.

In de handreiking hebben we uitgangspunten geformuleerd om te komen tot het blijvend versterken van de gesubsidieerde musea in Ede. Daarvoor dienen de musea te voldoen aan de volgende basiseisen:

 • het bezitten van een institutionele basis;
 • het bezitten van een stabiele financiële basis;
 • het beschikken over een op schrift gesteld beleidsplan;
 • het beschikken over een collectie;
 • het beschikken over een collectieregistratie;
 • het zorg dragen voor het behoud van de collectie;
 • het (laten) doen van onderzoek naar de collectie;
 • het beschikken over basisvoorzieningen voor het publiek;
 • het beschikken over gekwalificeerde medewerkers.

Deze basiseisen zijn algemeen aanvaard in Nederland en opgesteld door de Stichting Nederlands Museumregister. In de subsidiecontracten dient hieraan specifiek aandacht te worden besteed.

Met betrekking tot de mogelijk museale functie in Ede-Oost zijn in de kadernotitie twee opties gepresenteerd: één met de nadruk op het cultureel erfgoed en één met een verbeelding van het ‘nieuwe’. In grote lijnen zijn dit goede uitgangspunten. In de kadernotitie wordt ingegaan op een nog nader uit te werken “exposeum”. Het exposeum is een combinatie van twee functies: een kunsthalconcept gecombineerd met een museale functie. 

In de handreiking benoemen we de volgende aandachtspunten ten behoeve van het exposeum:

 

 • een van meet af goede, degelijke financiële onderbouwing;
 • een deugdelijk bedrijfsplan;
 • een actieve rol van de gemeenteraad;
 • een haalbaarheidsonderzoek dient voorzien te zijn van een gedegen financiële paragraaf;
 • het in de handreiking gehanteerde begrip “cultureel erfgoed” dient uitgangspunt te zijn bij het exposeum; door middel van het hanteren van dit begrip wordt de verbinding naar het heden gelegd;
 • medehuisvesting van het Historisch Museum in het exposeum kan mogelijk zijn, zonder verhoging van de huisvestingslasten voor dit museum.

Nog dit voorjaar zal de raad het museumbeleid vaststellen. Aan de fracties van D66 en GroenLinks/PE om er voor te zorgen dat de ideeën uit de handreiking hierin een prominente plaats krijgen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken