Eric Leltz  RSS feed    

Het plaatsen van GSM en UMTS installaties

Dinsdag 18 september 2007

De commissie RO vergadert de komende weken 2 keer extra. Maar vanavond stond nog een reguliere vergadering op de agenda. Belangrijk punt ook wat de publieke belangstelling betreft is het ontwerpbeleidsplan voor het plaatsen van GSM en UMTS installaties. De masten zijn lastig tegen te houden gezien het wijdverbreide en vooral vanzelfsprekende gebruik van mobiele telefonie zowel zakelijk, ook in onder andere de hulpverlening, als privé. Wil je de plaatsing desondanks toch tegenhouden of verminderen dan zul je iets moeten doen aan die vanzelfsprekendheid: “Moeten we wel altijd en overal bereikbaar zijn?”. Maar dit is een hele andere discussie die ik zeker niet wil aansnijden in de commissie RO. Maar ondertussen is er wel veel maatschappelijke onrust over de gezondheidsrisico’s van de straling. Hoe komt dat nou? Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van de straling. Maar de onderzoeken spreken elkaar tegen. Dit maakt een discussie lastig. Daarnaast beperken de onderzoeken zich ook tot de effecten op de korte termijn. Er is nog niet veel bekend over de effecten op lange termijn. En juist deze effecten kunnen grote gevolgen hebben. Denk dan aan het gemak waarmee aanvankelijk werd omgegaan met bijvoorbeeld het gebruik van asbest, tabak, softenon en het werken in de mijnen met stoflongen tot gevolg. Pas veel later werden de dramatische gevolgen bij langdurig of veelvuldig gebruik algemeen bekend. Ook de effecten bij continue blootstelling aan de straling, bijvoorbeeld omdat je vlak bij een mast woont, zijn nog niet duidelijk in beeld. Nog vorige week viel te lezen dat uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat mensen die veelvuldig zijn blootgesteld aan straling door mobiel bellen een vertraagde hersenactiviteit vertonen zoals die ook bij mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer voorkomt. Dat hier nog veel onzekerheid over bestaat blijkt wel uit het feit dat een van de criteria in de notitie bij dit agendapunt is om de huidige masten zo veel mogelijk niet in de buurt van scholen te plaatsen. En ook midden in de wijk heeft niet echt de voorkeur. Daarentegen dienen antennes zoveel mogelijk op bedrijventerreinen, sportterreinen in groene gebieden of nabij kantoren worden geplaatst. Maar een antenne verder weg en toch bereik willen hebben betekent wel dat de antenne een hoger vermogen moet hebben en zo een groter bereik heeft. Het is onzeker of je hier wat betreft de straling wel veel mee opschiet. Wellicht zijn veel masten met een laag vermogen wel beter dan minder masten met een hoog vermogen. Kortom, er is hier nog veel onduidelijkheid over. En de voorstanders hebben genoeg munitie om de zaak te bagatelliseren: er is immers al veel straling zoals van draadloze netwerken, van detectiepoortjes en zelfs het wekkertje naast je bed wordt in de strijd geworpen. Voor de voorstanders is het wikken en wegen van de plaatsing van antennes eigenlijk een achterhoede gevecht. Dan de rol van de overheid. Deze zit in een vreemde kronkel. Zij heeft destijds behoorlijk wat geld verdient bij de veiling van de UMTS frequenties en vervolgens heeft de VNG, namens de gemeenten, een convenant gesloten met de providors waarin staat dat gemeenten moeten meewerken aan de plaatsing van UMTS antennes. De lokale overheid aan de ene kant als controleur en aan de andere kant gevangen in afspraken. Deze dubbelrol voedt natuurlijk de achterdocht. Er is een duidelijk spanningsveld tussen de economische belangen en de gezondheid en veiligheid. Maar het staat buiten kijf dat de gezondheid en de veiligheid van de inwoners van Ede een absolute prioriteit moet hebben. Mijn fractie heeft er daarom voor gepleit om rekening houdend met de gevoelens in de edese gemeenschap, het voorzorgsprincipe te hanteren. Concreet leidt dit tot de volgende maatregelen:

  1. Plaats geen masten in de directe omgeving van gevoelige locaties. Het gaat dan niet alleen om scholen maar ook om bijvoorbeeld peuterspeelzalen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en kraamklinieken.
  2. Stel een meldingsplicht in voor het plaatsen van UMTS antennes zodanig dat direct omwonenden vooraf geïnformeerd worden.
  3. Roep eigenaren van panden of andere locaties die geschikt zijn voor de plaatsing van UMTS antennes op om geen medewerking te verlenen aan de plaatsing van UMTS installaties totdat duidelijk is wat de risico’s zijn voor de gezondheid van omwonenden.
  4. Verzamel meer informatie over de gevolgen van het plaatsen van antennes met meer vermogen verder weg ten opzichte van meer antennes met minder vermogen dichtbij.

We hebben het ook nog gehad over het Schetsplan Groenwoudtpand. Bij de Christen Unie en het CDA is onrust ontstaan omdat door het nieuwe ontwerp de zicht op de kerk iets wordt beperkt. De architect heeft bij de informatieve bijeenkomst op 30 augustus uitgelegd waarom hij voor dit ontwerp heeft gekozen. Hierbij speelt verrassing een grote rol. Je hoeft een object, in dit geval dus de kerk, niet van een afstand te zien. Een gebouw moet zich volgens de architect als het ware langzaam ontrollen voor de voetganger. Ik vind het allemaal okay. Het is een visie en dat is al heel wat. Wat wel vervelend is, is dat deze visie min of meer haaks staat op de visie van de architect die de vorige fase van het centrum onder handen heeft genomen. Dat is voor een lange termijn visie wel lastig. En juist van een gemeentebestuur mag je een lange termijn visie verwachten.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken