Eric Leltz  RSS feed    

Een vlucht vooruit naar de Hartogsvariant

Dinsdag 12 juni 2007

Met een volle publieke tribune begon vanavond de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Er stond maar een punt op de agenda maar dit was meteen wel een aansprekend punt: de trechtering in Ede oost. Het gaat dan over de Parklaan varianten en de aansluitvarianten op de A12. Zat de vorige keer toen we dit punt behandelde de tribune vol met mensen uit Bennekom nu waren het de bewoners van de Maandereng die zich roerden. We begonnen met 6 insprekers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een toelichting gaven op de voordelen en nadelen van de varianten. Opvallend was dat ze allemaal uitkwamen op de Hartogsvarianten. Het leek wel of ze een pact hadden gesloten. Juist deze variant is voor GroenLinks/PE eigenlijk een onmogelijke variant. Want als je de toetsing op grond van:

 • Ontwerptechnisch Beleid,
 • Rijkswaterstaat en
 • Natura 2000 wetgeving

bekijkt dan moet je, hoe graag je het wellicht ook zou willen, constateren dat de twee Hartogs varianten gewoon niet haalbaar zijn. De Natura 2000 wetgeving wordt bij deze varianten met voeten getreden. Bij Natura 2000 geldt het “Nee, tenzij beginsel” waarbij deze wet alleen terzijde kan worden geschoven als

 • Er geen reële alternatieven zijn én
 • dwingende redenen van groot openbaar belang én
 • Wanneer alle schade wordt gecompenseerd.

Als kan worden aangetoond dat de overige aangedragen aansluitvarianten geen serieuze alternatieven zijn en als kan worden aangetoond dat er een zwaar wegend openbaar belang is om de Hartogsvarianten te handhaven, dan moet dit ook worden gedaan. Echter als dit niet kan worden aangetoond moeten we de consequentie trekken en beide varianten snel laten vallen. Het geeft alleen maar valse hoop. Trouwens ook al zou de Natura 2000 wetgeving kunnen worden omzeild dan wacht Rijkswaterstaat nog. Zij kennen een aantal richtlijnen. De richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS) zijn:

 • Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur (oftewel terughoudend ten aanzien van nieuwe aansluitingen)
 • Bij een voorkeur van een nieuwe aansluiting dienen alle alternatieven in de bestaande infrastructuur volwaardig te worden meegenomen om de keuze van een nieuwe aansluiting te kunnen onderbouwen
 • Halve aansluitingen vermijden

En welke argumenten zijn er om tegen de richtlijnen van RWS en in dit geval met name van een nieuwe aansluiting, in te gaan? Wat betreft de andere varianten. Rijkswaterstaat is geen voorstander van variant G en we moeten toegeven dat het ook wel een heel ingewikkelde situatie geeft omdat de weg fysiek en visueel gescheiden moet worden van de A12. Voeg daarbij ook enige twijfel wat betreft het voldoen aan de Natura 2000 regels en de conclusie is dat ook wij ernstig twijfelen aan de haalbaarheid van deze variant. Dan hebben we nog de varianten A en C. Variant A roept vragen op over de sociale aspecten en het welzijn in de wijk Maandereng. We twijfelen daarom ook aan de haalbaarheid van deze variant. Gevolg is dat variant C onze voorkeur heeft. We maken ons daarmee niet populair in Bennekom maar zoals ik ook in de commissie heb gezegd kunnen bewoners wel vanuit hun specifieke invalshoek naar een situatie kijken maar mag je van een gemeenteraad verwachten dat ze vanaf een iets hoger abstractieniveau niveau naar dezelfde situatie kijken. Veel argumenten van de insprekers zijn dan flinterdun want leggen we de weg in een andere wijk dan kunnen bewoners uit die wijk met dezelfde argumenten de weg weer bestrijden. Dat schiet niet echt op. En je zou het bijna vergeten maar ook hebben we het gehad over de Parklaan varianten. Bij de keuze voor een van de 4 varianten laten we ons zo veel mogelijk leiden door ecologische motieven (“de natuur is leidend”):

 • Behoud groen en natuur,
 • Negatieve uitstraling van een grote weg aan de rand van de natuur,
 • Zo veel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur

We komen dan uit op variant 4: “binnendoor, binnendoor”. Met deze variant zal:

 • Zowel het Enka terrein als het landgoed Hoekelum niet worden doorsneden en kan er een woonwijk worden gebouwd met optimaal respect voor het verleden,
 • Het stationsgebied goed toegankelijk zijn,
 • Het ruimtebeslag voor de Parkweg relatief klein zijn,
 • Op voorwaarde dat maatregelen worden genomen tegen sluipverkeer op de Klinkenbergerweg, Stationsweg en Raadhuisstraat de leefbaarheid langs deze wegen verbeteren.
 • De ruimtelijke kwaliteit hoog zijn als de stad verbonden is met de natuur op voorwaarde dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het aanleggen van de padenstructuur van en naar de natuur en dat groenvoorzieningen worden aangelegd in de wijk voor bijvoorbeeld honden.

Wel vragen we aandacht voor:

 • Verkeerssituatie Bennekomseweg en Edeseweg. Hier nog eens goed naar kijken. Maar dit geldt, zeker voor de Edeseweg, voor alle varianten,
 • De sloop van het ketelhuis. Wellicht kan dit ketelhuis worden verplaatst naar elders in de wijk. Het openlucht museum in Arnhem weet wel raad met dit soort verplaatsingen. En als het college tegen die tijd nog steeds op het standpunt van de stadsverwarming staat hebben we meteen een goede bestemming voor het ketelhuis,
 • Een goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers van en naar de natuur, het centrum en het station.
 • Investeer in duurzaam vervoer door te zorgen voor een directe voet en fietsverbinding met het station en een goede fietsstalling met actuele treininformatie en door er voor te zorgen dat bij de huizen ook een fietsberging wordt gebouwd,
 • Bij de infrastructuur hoort ook goed openbaar vervoer.

In feite ging het in deze vergadering nog niet over het kiezen uit de varianten. Wel ging het over instemmen met het voorstel van het college om de volgende fase van de trechtering, namelijk het uitvoeren van een Milieu Effecten Rapportage (MER), in te zetten met Parklaan variant 4 en met 5 aansluitvarianten A,C,G en I1 en I2. Hoewel dus de varianten I1 en I2 wat ons betreft meteen kunnen afvallen stemmen we wel in met het voorstel. Uit de MER zal blijken dat varianten I1 en I2 het niet zullen redden. De meeste fracties wensten nu nog niet in te stemmen zodat we dit punt in de raadsvergadering weer terugzien. Het lijkt me een vlucht vooruit want op een bepaald moment zullen we toch het lef moeten hebben om de knoop door te hakken. Helaas gebeurde dat nog niet vanavond.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken