Eric Leltz  RSS feed    

Een curieuze reactie

Woensdag 14 januari 2009

digitale diensten

Op onze raadsvragen over de vertraging van het project van de publieke dienstverlening (zie mijn log van 8 januari 2009) kwam een reactie van Jos van Kroonenburg. Jos is voorzitter van de fractie van de PvdA en voorzitter van de  raadswerkgroep Publieke dienstverlening waar dit project onder valt.

Jos was zeer verbaasd over de raadsvragen want zo schrijft hij “ze zijn overduidelijk afkomstig uit de mededelingen van Frits Dreschler, de projectleider van het Programma Publieke Dienstverlening, aan de raadswerkgroep Publieke Dienstverlening d.d. 22 december 2008”. Dat klopt en een betere en betrouwbaardere bron hadden we dus niet kunnen vinden. Maar gaat hij verder “In die mededelingen van Frits wordt een gedetailleerd antwoord gegeven op jullie vragen”. Dat kan Jos wel vinden, maar we hebben raadsvragen gesteld en dan horen we gewoon antwoord te krijgen van het college. Maar onze raadsvragen zijn helemaal niet beantwoord in het memo. We weten dan wel dat er een financiële claim ligt bij de leverancier en ook dat de gemeente afscheid gaat nemen van de leverancier. En dan? Daarmee is de kous toch nog niet af? Het doel is om te komen tot digitale diensten. Vandaar onze vragen. Want we weten helemaal niet wanneer de edese inwoners en bedrijven nu wel kunnen starten met de beloofde publieke dienstverlening. En ook weten we niet wat de financiële gevolgen van deze vertraging zijn. Maar Jos is nog niet klaar want vervolgens gaat hij zijn eigen straatje schoonvegen door te stellen dat er in 2007 besloten is om een aparte raadswerkgroep in te stellen met vertegenwoordigers van alle partijen die tot doel heeft om de raad goed te informeren. Nou, dat is dus niet gedaan. De raad hoort geïnformeerd te worden door de voorzitter van de raadswerkgroep maar die heeft nooit een signaal afgegeven. Terwijl daar in de commissievergaderingen toch echt een apart agendapunt voor is. Wel heeft mijn partijgenoot Ap Dominicus, die namens GroenLinks/PE zitting heeft in genoemde raadswerkgroep, binnen mijn fractie melding gemaakt van de problemen. Daarop heb ik contact opgenomen met de GroenLinks fracties in de gemeenten die met dezelfde leverancier werken. Toen bleek dat men daar ook in de problemen zat wisten we voldoende. Op grond hiervan heb ik de zorgen bij GroenLinks/PE over de voortgang van het project van de publieke dienstverlening in december in het Presidium gemeld.

Jos eindigt zijn bericht overigens curieus. Hij schrijft: “De benadering, die jullie nu gekozen hebben, namelijk het stellen van openbare raadsvragen op basis van ambtelijke informatie, zal er mijns inziens toe leiden dat de betrokken ambtenaren in de toekomst minder bereid zullen zijn om openhartig informatie te verstrekken en het initiatief aan het college zullen laten”. Vreemd, want zegt hij nu eigenlijk dat we informatie die we van ambtenaren krijgen niet zomaar mogen gebruiken om zaken aan de kaak te stellen want anders houden de ambtenaren hun kennis voortaan misschien wel voor zich? En wat een lage dunk heeft Jos over ambtenaren om ze zo slecht voor te stellen. Hoe dan ook, als raadslid ben ik ook volksvertegenwoordiger. En dat betekent dat je zaken aan de kaak moet durven te stellen. Ook als ze in de gemeentelijke organisatie voorkomen. Dan past het niet om dit onder de pet te houden. Dat is een werkwijze waar de fractie van GroenLinks/PE zich van distantieert.

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken