Eric Leltz  RSS feed    

Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen

Zondag 09 mei 2010

 

eric leltz

 

Bedrijven horen bij de economie dus een gezond vestigingsklimaat voor ondernemingen is van eminent belang. En dan moet, zeker met het oog op de lange termijn, goed gekeken worden waar die bedrijven zich vestigen binnen een gemeente en regio. Al die bedrijfsterreinen nemen namelijk ook ruimte in beslag en dit gaat weer ten koste van de schaarse open groene ruimte.

Een goede afweging kan worden gemaakt door bedrijfsterreinen duurzaam te ontwikkelen. Het gaat dan om het vinden van een evenwicht tussen sociale aspecten, milieu aspecten en economische aspecten waardoor de ruimte efficiënter wordt gebruikt, de milieubelasting vermindert en de bedrijfsresultaten verbeteren. Het gaat dus ook bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen om de trits people/planet/profit. People voor de sociaal-maatschappelijke aspecten, planet voor de bescherming van het milieu en profit voor de economische ontwikkelingen. Dit bereik je alleen door een intensieve samenwerking tussen (lokale) overheid en bedrijfsleven.

Zo kan samen worden gekeken naar de inrichting van de terreinen. Vaak wordt nog eerst naar nieuwe locaties gekeken in plaats dat bestaande locaties worden geherstructureerd. Dit komt omdat nieuwe bedrijventerreinen sneller en goedkoper te ontwikkelen zijn. Maar het gevaar bestaat dat een bedrijf met het betrekken van een nieuwe locatie een oude locatie achterlaat en deze oude locatie snel verpaupert. En dit terwijl elders dus groene ruimte verloren gaat. Bij het inrichten gaat het ook om het gezamenlijk zorgen voor de energievoorziening door warmte en koude opslag, door het gebruik van wind- en zonne-energie en door er voor te zorgen dat de ruimtes rond de gebouwen groen blijven en eventueel kunnen worden ingezet als volkstuintjes of park. Bedrijven kunnen ook onafhankelijk van anderen veel aan duurzaamheid doen door kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering. De gemeente kan hierbij expertise inbrengen.

Het gaat bij het ontwikkelen van bedrijfsterreinen ook om realistische ramingen van behoeften, kosten en opbrengsten. Gemeenten schatten de behoefte aan bedrijfsterreinen vaak te hoog in omdat ze hun plannen nog onvoldoende op regionaal niveau bekijken. Er ontstaat dan een concurrentieslag tussen gemeenten. Om die reden heeft de provincie een regierol gekregen in de toewijzing van bedrijventerreinen zodat altijd een regionale visie aan de basis ligt van de ontwikkelingsplannen voor een individueel bedrijventerrein.

In Ede mogen we in dat licht nog wel eens heel goed kijken of de ontwikkelingen van bedrijfsruimten in Ede west, bij Cinemec en bij station Ede-Wageningen wel in balans met elkaar zijn.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken