Eric Leltz  RSS feed    

De raadsvergadering is vanaf nu ook via Internet te bekijken

Donderdag 08 november 2007

Vandaag een raadsvergadering. En een hele lange vergadering want het laatste punt wordt pas aanstaande dinsdagavond behandeld. Niet dat we al de tijd in de raadszaal zitten. De vergadering wordt na agendapunt 11 geschorst. Dan hebben we de begroting in eerste termijn besproken en kunnen we dinsdag na terugkoppeling in de fractie de tweede termijn behandelen. Naast spreken over de begroting moesten we vanavond ook nog besluiten nemen over onder andere het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie, de evaluatie van het dualisme, en het bestemmingsplan van de voormalige gasfabriek. Er was een primeur want voor het eerst werd de raadsvergadering live uitgezonden via internet. Wat betreft de programmabegroting heb ik gesproken over sociale en groene thema’s. Specifiek ben ik ingegaan op het stagneren van de woningbouw, de aanbesteding van de wet maatschappelijke ondersteuning, rentmeesterschap waarbij ik heb aangekondigd dat wij samen met de VVD met een discussienota over duurzame energie komen. Over het dualisme hadden we al uitgebreid gesproken in de commissievergadering. Dat hoefde we nu niet meer over te doen. Wat betreft de gasfabriek hadden we vragen gesteld en ik kreeg de antwoorden pas vandaag. En hoewel ik er niet helemaal mee tevreden was begrijp ik het wel. Een college zit ook in een spanningsveld en wil nu eenmaal graag snel bouwen. Dan kun je niet wachten tot dat je 100% tevreden bent over in dit geval zaken als infiltratie van hemelwater, geluidsniveaus en flora en fauna. Wel vond ik het jammer dat de passage over 30% sociale woningbouw is weggehaald uit het stuk. Het heeft wel geen juridische status maar het geeft voor mij wel een signaal af dat het college serieus omgaat met de intentie om voldoende sociale woningen te bouwen. Juist daarover is veel commotie ontstaan. De vergadering begon dan ook met een vragenuurtje waarbij vragen werden gesteld over de vertraging van de woningbouw in de Uitvindersbuurt. Zowel de Christen Unie als de PvdA hebben hier vragen over gesteld. Wij hebben samen met het CDA en Gemeentebelangen voor een andere strategie gekozen. We hebben een motie ingediend over de voortgang van de herstructureringsplannen. Een motie sorteert direct effect. Het stellen van raadsvragen is een andere mogelijkheid maar dit geeft alleen antwoorden op vragen. Vervolgens zal toch op enige wijze actie moeten worden ondernomen. De beantwoording kan ook nog eens 4 weken op zich laten wachten. Zo is de procedure. Een motie is iets dwingender dan het stellen van raadsvragen. Aanstaande dinsdag in het tweede gedeelte van de raadsvergadering wordt er gestemd over de moties.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken