Eric Leltz  RSS feed    

Autorally nabij Natura2000 gebied

Zondag 10 april 2011

  

 

Op 9 april 2011 was er een autorally op de kazerneterreinen. Ik las er woensdag over en ben maar meteen gaan informeren of er wel een vergunning is verleend. Per slot van rekening grenst het kazerneterrein aan een Natura2000 gebied en zitten we midden in het broedseizoen. Bovendien leert mijn ervaring met bijvoorbeeld circussen, dat er meestal wel een vergunning is maar dat hier het een en ander aan schort.

Het bleek dat er op 7 december 2010 een aanvraag is ingediend om de rally te houden. De voorlopige vergunning is op 7 april 2011 verleend. Naar aanleiding van de zin

 

De gemeente Ede gaat er vanuit dat u uw evenement getoetst heeft aan de huidige natuurwetgeving en dat u, indien noodzakelijk, op basis van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet beschikt over een vergunning van de Provincie en/of een ontheffing van het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij.

 

uit de voorlopige vergunning,  heb ik bij de provincie gevraagd of er een natuurtoets heeft plaatsgevonden. Ik kreeg als antwoord:

 

Ik kan u meedelen dat er met de provincie geen contact is geweest over dit evenement. Een specifieke natuurtoets voor dit evenement, op deze locatie en op dit tijdstip is niet uitgevoerd.

Het evenement kan mogelijk door geluid verstoring geven aan broedvogels. De rally kan externe effecten hebben op het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe door geluidsbelasting. De rally vindt plaats in een gevoelige periode (broedseizoen) zodat negatieve effecten op voor geluid gevoelige soorten niet zijn uit te sluiten. Van de soorten die op grond van de status als Natura 2000-gebied beschermd zijn, zijn onder andere Zwarte specht, Tapuit, Wespendief, Grauwe Klauwier, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit gevoelig voor geluid.  Ten aanzien van verstoring geldt een vergunningplicht indient significante effecten als gevolg van de verstoring niet zijn uit te sluiten. Een vergunning kan alleen worden verleend indien significante effecten kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende maatregelen.

Op grond van de nu voorliggende gegevens kunnen wij niet beoordelen of significante effecten zijn uit te sluiten. De initiatiefnemer dient middels een voortoets te onderzoeken of de negatieve effecten significant zijn. Deze voortoets is in dit korte tijdsbestek echter niet meer uit te voeren.

 

Echter zo gaat de provincie verder

 

Gezien de beperkte duur van het evenement en het eenmalige karakter zullen de effecten niet dermate zijn dat handhavend optreden in dit stadium gerechtvaardigd is.

 

Ik begreep van de provincie dat de aanvrager de natuurtoets had moeten laten uitvoeren en dat de gemeente dit had moeten controleren. De resultaten van deze natuurtoets kunnen dan bepalend zijn voor het al of niet toekennen van de vergunning.

De gemeente Ede, die een van de grootste stukken Natura2000 gebieden heeft, weet kennelijk niet dat er eerst een natuurtoets moet worden uitgevoerd en dat men hierop moet controleren.

     

ReactiesFrank
Mijn vraag ten aanzien van u is waarom u niet heeft geinformeerd bij de desbetreffende organsatie. Die kunnen u direkt vertellen dat er tijdens de technische keuring door de KNAF een strenge geluidsmeting word gedaan. In het algemene milieuregelement van de KNAF staat bij de algemene verplichtingen over het geluidsniveau het volgende;
a.het is verboden het maximale geluidsniveau te overschrijden. De door de overheid opgelegde geluidsniveaus gemeten op de door de overheid aangelegde of verstrekte meetmethode prevaleert boven elke andere (technishe) geluidsbeperking.
b. Het voertuig dient over de gehele duur van het evenment aan de bepalingen van het geluidsniveau te voldoen; controle gedurende het evenement op ieder ogenblik mogelijk zowel statisch als dynamisch.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar het autojaarsportboek 2011 van de KNAF. Voor verdere aanvullende regelementen ten aanzien van het milieu kunt u terecht in het Rally Regelement 2011 ook van de KNAF.
Als u zich enigzins verdiept in deze regelementen zult u begrijpen dat deze vorm van sport weinig tot geen schade toebrengt aan het milieu.
Misschien is het beter eerst eens bij de organisatie te informeren en als die geen bevredigend antwoord kunnen geven op u vragen, om dan verder te informeren. Zoals aangegeven had elke rijder u afgelopen zaterdag kunnen meedelen dat het lawaai geen gevolgen heeft simpelweg omdat ze moeten voldoen aan de door onze overheid aangegeven normen. Dat er mensen zijn die autosport geen warm hart toe dragen begrijp ik. Dat deze mensen er de zin niet van in zien snap ik ook nog wel. Maar laat ook een ander van zijn sport genieten neem eens een kijkje en ervaar de warmte en de gemoedelijkheid en vriendschap tussen rijders en publiek. Daarbij letten de vele officials erop dat het ordelijk en netjes verloopt, en heerst er sociale controle naar elkaar. Echte rallyfans en rijders gaan op een fatsoenlijke wijze om met elkaar en de natuur. Alleen rubber getuigd van het geslaagde dagje rally....


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken